tisdag 16 oktober 2018

Inför Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet (Tjugoandra söndagen efter Pingst) 2018 - SamhällsansvarDu Herrens tjänare!

INLEDNING

En söndag om vårt samhällsansvar sitter fint så här på hösten. Men det är inte alltid så lätt att "ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud", som Jesus säger i första årgångens evangelietext. (Jämför Romarbrevet 12-13). Vi behöver definitivt reflektera gemensamt kring detta. Inte minst i en kyrka där politiska partier fortsatte agera i det s.k. kyrkovalet 2017.

Andra årgången är det Sackeus/Sackaios som är vår förebild. Tänk om vi faktiskt skulle ha råd att ge hälften av det vi äger till de fattiga? Åtminstone av bruttoinkomsten (så att skatten räknas som en del av givandet)? I varje fall är det viktigaste att vi först får syn på Jesus. Om vi så blir tvungna att göra oss löjliga och kanske klättra upp i ett och annat träd?

Och tredje årgången, ser vi Jesus, den utvalde, honom som vi verkligen skulle efterlikna i familjeliv och samhällsliv.

Liturgisk färg grön, altarljus två, altarblommor i blandade färger - och gudstjänstmusik enligt den s.k. allmänna serien.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 40:14-18 - om att alla som tar sin tillflykt till Gud ska jubla av glädje över honom


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 29:4-7 - om att göra allt för att den stad Gud deporterat en till ska blomstra,
jfr psalmen Sök den stadens bästa!

EPISTEL
Romarbrevet 13:7-10 - om att inte stå i skuld till någon utom i kärlek till varandra

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 22:15-22 - om skattepenningen, Gud och kejsaren,
jfr psalmen Det som denna världens är!

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Eller i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!PSALMER OCH SÅNGER PÅ TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER PINGST

Öppna mej för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Tung och kvalfull vilar hela (SvPs1986 nr 102)
Pris vare Gud som låter (SvPs1986 nr 177)
Var dag är en sällsam gåva (SvPs1986 nr 180)
Som sådden förnimmer Guds välbehag (SvPs1986 nr 183:1-2)
Sänd av himlens sol en strimma (SvPs1986 nr 291)
Någon skall vaka i världens natt (SvPs1986 nr 413)
Gud gav i skaparorden (SvPs1986 nr 580, jfr mel. i Stora Nätpsalmboken nr 785).
Förgäves all vår omsorg är (SvPs1986 nr 595)
O låt ditt rike komma (SvPs1986 nr 599)
Sackeus var en publikan (SvPs1986 nr 614)
Långt lyser arvet (Stora Nätpsalmboken nr 775)
Jag har en underbar tjänst hos Gud (Stora Nätpsalmboken nr 780)
* Det som denna världens är (Stora Nätpsalmboken nr 786)
* Sök den stadens bästa (Stora Nätpsalmboken nr 787)
Gud mäter inte med vårt mått (Stora Nätpsalmboken nr 800)
Och varje mänska ska leva i frihet (Stora Nätpsalmboken nr 812) 
Regering, kung och fosterland (Fria psalmboken)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt denna lite "vardagliga" söndag ta plats! Anslå t.ex. generöst med utrymme till diskussion omkring dagens ämne (kanske kyrklunch i st f kyrkkaffe?).

* Tydliggör både det samhällsansvar som kyrkan tar idag och det samhällsansvar som kyrkan tagit eller inte tagit historiskt (inkl. skräckexempel!) - och vilket samhällsansvar kyrkan kan tänkas behöva ta framöver.

* Bjud in politiker med kristen bekännelse och intervjua dem vid kyrklunchen om hur de ser på förhållandet mellan tro och politik (om det nu finns något sådant). Eller intervjua i förväg och använd intervjusvaren i predikan.
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Tar vi vårt samhällsansvar som enskilda och som kyrka? Vad är kyrkans särskilda ansvar i samhället? Är de enskilda kristna församlingsmedlemmarnas samhällsengagemang ett kyrkligt engagemang, eller krävs det kyrkorådsbeslut för att "kyrkan" ska sägas vara aktiv?

* Politiska partier brukar ofta vara angelägna om religiösa synpunkter inte ska läggas på politiken. Men själva engagerar de sej ofta (med liv och lust?) i kyrkoval och kyrkans inre angelägenheter. Hur kommer det sej? Hur kan vi förhindra det inför reformationsjubileumsåret 2017?

* Vad innebär Martin Luthers lära om de två regementena? Vad är själva poängen? Hur har den missbrukats förr och nu? Hur bör vi använda den?BÖNER

* Du världens Herre, ge oss en klar blick för tidens tecken och förmåga att bedöma politikens händelser och allt det nya i vår värld. Fräls oss från bedrägliga förhoppningar och förlamande uppgivenhet. Ge oss mod och beredvillighet att göra vår insats i samhällslivet. Visa oss du hur vi kan ta ansvar för vårt land och bidra till att gestalta det enligt din vilja. I Jesu namn. Amen.

*  I samband med tacksägelseringningen: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.