torsdag 20 juli 2017

Inför Sjätte söndagen efter Trefaldighet (Sjunde söndagen efter Pingst) 2017 - Efterföljelse

Du Herrens tjänare!

Datei:Wroclaw pomnik Bonhoeffera.jpg


INLEDNING

Dagens tema "Efterföljelse" är liksom en uppföljning av Apostladagens tema. På vår bön "Sänd mej!" svarar Kristus "Följ mej!" Eller egentligen var det ju han som tog initiativet och både såg oss, sökte oss, och sände oss.

Dagens tema har också beskrivits som en sammanfattning av hela pingst- och trefaldighetstidens budskap. Uppmaningen i både lag och evangelium idag är att gå "from sounds to things", att både höra och göra, att verkligen följa honom som är syndares vän. Vi har fått en ovillkorlig befallning "Följ mej!" som visserligen kan kännas som den tyngsta lag för den som inte vill lämna allt (åt honom, inklusive sin synd) och följa honom. Men att uppmaningen och erbjudandet alls kommer till oss syndare är i grund och botten det ljuvligaste evangelium som tänkas kan! Och försonade med Gud kan vi också få kraft att försonas med vår motpart på det mänskliga planet.

Dagens symboler är antingen ett brinnande hjärta med ett kors i mitten eller pilgrimssymbolerna staven, ränseln och hatten (stöd, färdkost och skydd). En mussla på hatten är med som påminnelse om dopet (pilgrimsmärket för dem som besökt aposteln Jakobs grav i Spanien). Jfr texten Mussla, märke och hatt på Svenska kyrkans hemsida.TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 15 - om vem som får bo på Herrens heliga berg, jfr psalmen O Herre, vem skall bo
KB1917 SFB B2000
LB  KJV  XII

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Första Kungaboken 19:19-21 - om hur Elia kastar sin mantel över Elisha

EPISTEL
Första Korintierbrevet 9:19-26 - om hur Paulus varit allt inför alla, för att rädda några.

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 9:51-62 om hur Jesus "kyler av" både dåvarande och ev. blivande lärjungar.
Läs den norske professorn Ole Hallesbys allvarliga radiopredikan 1953 över andra delen av denna text.
Läs prästen Yngve Kalins predikan över samma text i Predikobiblioteket .


PSALMER OCH SÅNGER PÅ SJUNDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Jesus kär, var mig när (SvPs1986 nr 184)
Jesus, du mitt hjärtas längtan (SvPs1986 nr 273)
Jesus, gör mig så till sinnes (SvPs1986 nr 274)
Frälsare, tag min hand (SvPs1986 nr 278)
Jesus, min Herre, dig vill jag älska (SvPs1986 nr 280)
Bar du min börda (SvPs1986 nr 282)
Hjälp mig, Jesus, troget vandra (SvPs1986 nr 576)
O min Jesus, dit du gått (SvPs1986 nr 577)
Ni mänskobarn som här i världen (SvPs1986 nr 579) - gärna på Ingemar Olssons melodi till "Polare"!
Kristus, hjälten, han allena (SvPs1986 nr 581)
Gud, i mina unga dagar (SvPs1986 nr 582)
Pärlor sköna (SvPs1986 nr 583)
Du, o Gud, är livets källa (SvPs1986 nr 586)
Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!" (Stora Nätpsalmboken nr 129)
Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå (Stora Nätpsalmboken nr 218)
Än i dag kallar Jesus, Mästaren (Stora Nätpsalmboken nr 497)
Steg för steg (Stora Nätpsalmboken nr 728)
Herre Jesus, kom till mej (Stora Nätpsalmboken 736)
Utrannsaka mej, min Gud  (Stora Nätpsalmboken nr 769)
Polare (av Ingemar Olsson)

Hjälp mej, Jesus, troget vandra:TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Lek gärna "följa John" i söndagsskolan och/eller prata om den i predikan! Eller "gör si/gör så" eller andra härmlekar och samtala om vad efterföljelse innebär i allmänhet och med Jesus i synnerhet (WWJD - What Would Jesus Do?).

* Det är ju sommar och hela gudstjänsten kan kanske utformas som en enkel pilgrimsvandring utomhus (vid dåligt väder som en vandring i kyrkan)? Eller också kan en enkel, handikappvänlig pilgrimsvandring erbjudas som komplement vid något tillfälle senare på dagen eller under veckan?

* Sjung härmsånger i gudstjänst och söndagsskola (alla sånger kan i princip sjungas så - en rad sjungs före och alla sjunger om den tillsammans - det är en bra inlärningsmetodik och i vissa fall rent av roligare än det vanliga sångsättet!). Sjung Ingemar Olssons sång Polare och lär er de tolv närmaste lärjungarnas namn - precis som ni väl gjorde förra söndagen, Apostladagen?

* Anknyt gärna i predikan både till Thomas a Kempis´ (1380-1471) klassiska bok Om Kristi efterföljelse (De Imitiatione Christi, som Dag Hammarskjöld (1905-1961) hade med sej in i det sista) och till Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), som avbildas knäböjande på skulpturen överst i denna bloggtext och som skrivit den nästan lika kända boken Efterföljelse (Nachfolge).

* Bjud tydligt in till den stora Kristus-festen Förklaringsdagen nästa söndag! Kristi efterföljelse innebär ofta prövningar "nere i dalen", men ibland får vi faktiskt uppleva en flik av den himmelska saligheten redan här nere. Och egentligen är varje gudstjänstdag - eller skulle vara - något av en "förklaringsdag" i kontrast till men också i tydlig samhörighet med vardagsslitet, som kraftkälla inför vardagen och som helig gemenskapsförstärkare.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur följer vi Kristus idag - vad kallar han oss till kollektivt som kristenhet och enskilt/personligt? Hur undviker vi att hamna i lagiskhet respektive likgiltighet?

* Finns det någon skillnad mellan imitation och efterföljelse? Vilken? Vad är skillnaden mellan verklig "Imitatio Christi" och hyckleri/skådespeleri? Vad innebär uttrycket "Bli den du är" som användes av Luther efter Aristoteles?

* Är Jesus för hård mot dem som vill följa honom i dagens evangelium?

* Var professor Hallesby för hård i sin berömda radioandakt från 1953? (Se ovan).


BÖNER

* Allsmäktige, evige Gud, du som genom din Helige Ande helgar och regerar din kristenhet på jorden. Vi, som på många sätt dagligen bryter mot dej och mot våra medmänniskor, vi ber dej nu om nåd att söka och ge varandra förlåtelse, så att vi kan gå fram till ditt altare och bekänna vår synd och motta din förlåtelse - och så göras dugliga att tjäna dej i anda och sanning. Amen.

* Herre Gud, himmelske Fader, vi bekänner att vi tyvärr är arma, eländiga syndare och att i oss är ingenting helt gott. För vårt hjärta, kött och blod är genom synden så fördärvade att vi här i livet aldrig kan bli helt fria från den onda begärelsen. Därför, käre Fader, ber vi dej att du förlåter oss våra synder och renar våra hjärtan genom din helige Ande, så att vi kan ha lust och kärlek till ditt Ord och hålla oss efter det; och så genom Jesus Kristus förblir i din nåd i all evighet. Amen.

I samband med tacksägelseringningen:
* Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR:

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.