söndag 30 juni 2013

Inför Apostladagen 2013 (Sjätte söndagen efter Pingst - Femte söndagen efter Trefaldighet)


Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Det som nu kallas Apostladagen kallades tidigare "Petri och Pauli dag" och firades före "Stora helgdöden" 1772 alltid den 29 juni. Precis som Kristi Förklarings dag några veckor senare sticker den upp lite i den långa serien "trefaldighetssöndagar", eller, som det heter i åtskilliga länder, "söndagar efter pingst".


SÅNGER OCH PSALMER PÅ APOSTLADAGEN

Kärlek av höjden (SvPs1986 nr 92)
Jesus, Guds Son, träd in i denna skara (SvPs1986 nr 93),
jfr Konung och Präst (Stora Nätpsalmboken nr 202)
Du som av kärlek varm (SvPs1986 nr 94)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Herre, sänd mig / Thuma mina (SvPs1986 nr 676)
Nu fröjda dej, du vida jord (SvPs1986 nr 208)
Dig, vår Fader, vi åkallar (Stora Nätpsalmboken nr 210)
Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå (Stora Nätpsalmboken nr 218)
Än i dag kallar Jesus, Mästaren (Stora Nätpsalmboken nr 497)
Giv mig den tro som skådar dag (Stora Nätpsalmboken nr 758)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Man kan med fördel lyfta fram "Jesus och de 12" idag. Läs om apostlarna i Bengt Pleijels Nyfikenhetsvandring 16 i Bibelskolan! Och, naturligtvis, Ingemar Olssons Polare - som i sista versen innehåller en hel apostlauppräkning:

* Men det måste också komma fram att Jesus kallar oss, nu, idag - bl.a. genom just den här gudstjänsten, just de här sångerna, just den här predikan. Som ju faktiskt är en del av "det stora människofiskeri som Herren och Petrus grundat" (Grundtvig).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär det att vara "människofiskare"? Vilka likheter och skillnader finns det mellan apostlarnas uppdrag och vårt? Mellan en prästs eller missionärs uppdrag och varje kristens?


BÖNER

O Herre Jesus Kristus, du den levande Gudens Son, som har givit oss ditt heliga ord och kallat oss genom evangelium till dina lärjungar, fastän vi är syndiga människor, som inte är värdiga din kallelse. Vi ber dej: utrusta oss med din kraft, och gör oss till dina tjänare, som i tro och lydnad går dina ärenden och frimodigt bekänner ditt namn inför människorna. Amen.


När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Från slutet på episteltexten: Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (1 Tim. 1:17 B2000)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar