måndag 29 juli 2013

Inför Elfte söndagen efter Pingst 2013 (Tionde söndagen efter Trefaldighet) - Nådens gåvorDu Herrens tjänare!

'Cabernet Sauvignon'


INLEDNING

Tidigare (fram till 2003) hade denna sommarsöndag det allvarliga temat "Förspillda tillfällen". "Dagens tema pekar också på den mest svåråtkomliga formen av synd - underlåtelsen, där vi inte aktivt gör något ont utan undviker att göra det goda." (Guldbrandzén m.fl.: Gudstjänst III, Origo 1993, s. 264). Det är knappast svårt att koppla söndagen - eller andra söndagar - till detta rannsakande tema nu heller; hur förvaltar vi nådens gåvor och de tillfällen vi har att använda dem?

Det mer positivt formulerade temat "Nådens gåvor" som denna söndag har fr.o.m. 2003 passar också detta väl in i pingst- och trefaldighetstiden med dess betoning på trosliv och helgelse. Vi uppmanas och uppmuntras  "vid Guds barmhärtighet" till att leva som kristna. Det heter nådens gåvor, och det bör betonas. Huruvida "nådens gåvor" är alldeles detsamma som de s.k. "nådegåvorna" kan diskuteras och beröras i predikan.

Den liturgiska färgen är grön, altarljusen två och altarblommorna (gärna ängsblommor) i blandade färger. En alldeles "vanlig" söndag, alltså. Men ändå med ett unikt tilltal, ett unikt erbjudande.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 28:6-9
- jfr Lova vill jag Herran, Herran (SvPs1986 nr 8) som direkt bygger på dessa verser.

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 19:3-8 - om att Guds folk är ett rike av präster och ett heligt folk

EPISTEL
Romarbrevet 12:3-8 - om att de olika kroppsdelarna har olika uppgifter och gåvor

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 18:18-22 - om att binda och lösa och förlåta sjuttiosju gånger.

Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ ELFTE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28) - 1 årg.
Kom, Skaparande, Herre god (SvPs1986 nr 50), jfr Kom, helge Ande, Herre god (Stora Nätpsalmboken nr 136)
En Fader oss förenar (SvPs1986 nr 60)
Lågorna är många (SvPs1986 nr 61)
Helige Ande, låt nu ske (SvPs1986 nr 161)
Genom allt Guds folk (Stora Nätpsalmboken nr 148)
Inte längre gäster (Stora Nätpsalmboken nr 150)
Bliv i Jesus, vill du bära frukt (Stora Nätpsalmboken nr 759)
Älska helt och fullt varandra (Stora Nätpsalmboken nr 771) 

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Anknyt till föregående söndags och nästkommande söndags tema! Hur "förvaltar" vi nådens gåvor? Vad innebär nådens gåvor för "tro och liv"?

* Anknyt till (och framför!) Ingemar Olssons låt När vi är tillsammans! Hur förhåller sej gåvan att spela gitarr till gåvan att tala i tungor?

* Kanske predikan i huvudsak bör utgå från episteltexten denna söndag? Men utan att evangelietexten glöms bort - eftersom såväl försoning med Gud och människor som gemensam bön är grundläggande för tjänsten i Guds rike, inklusive de olika gåvornas bruk.

* På en bibelskola fick eleverna i uppgift att lära sej Romarbrevet 12 utantill. Kanske församlingen skulle utmanas att göra detsamma denna dag? (Eller åtminstone predikanten? Episteltexten åtminstone?).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad är det för skillnad mellan de gåvor Paulus räknar upp i dagens episteltext och de gåvor som traditionellt kallas "nådegåvor"? Gåvan att trösta, gåvan att dela med sej - det låter ju sannerligen inte särskilt "andligt" eller "karismatiskt"? Är det inte dessutom så att många som inte alls är troende har dessa gåvor? Eller hur är det?

* Vad har förlåtelsen människor emellan - och binde- och lösenyckeln å Guds vägnar! - för samband med nådens gåvor? Hur kan förlåtelsen och "bindningen" brukas rätt och missbrukas? Till vilka är binde- och lösenycklarna givna (jfr uttrycket "Petri nycklar", som finns i bl.a. Luleås stadsvapen)? Jfr biskop Ambrosius som bannlyste själve kejsaren när denne utlöst en massaker, men som inte bannlyste dem som vandaliserat en judisk synagoga. (Jfr också våra reaktioner på detta - ibland önskar vi mer hot och mindre överseende). Observera även skillnaden mellan avlösning och åtalseftergift. Prästens tystnadsplikt innebär inte att en kristen församling eller ett kristet samhälle ska sopa grova brott under mattan och undvika världsliga straff.


* P-O Enqvist tyckte i en uppsats att 1 Kor. 13 var lite jolmig, men var däremot fullständigt lyrisk över 1 Kor. 12, som han ansåg vara en lysande samhällsskildring. Ursprungligen fanns ju dock ingen kapitelindelning, utan 1 Kor. 13 lästes som en omedelbar fortsättning av kapitel 12. Borde vi kanske läsa även 1 Kor 13 idag? (Gör gärna det!). Men både 1 Kor. 12 och Rom. 12 (som är just denna årgångs epistel) talar alltså om församlingen som en kropp - och dess medlemmar som just med-lemmar ("varandras lemmar"). Diskutera betydelsen av ursprungligen mycket kroppsnära ord som "medlemmar" och "ledamöter"!


BÖNER

* O Gud, du som allra mest bevisar din allmakt genom att du skonar oss och förlåter vad vi har brutit. Bevisa oss nu rikligen din barmhärtighet, så att vi som står efter det du har utlovat blir delaktiga av det himmelska goda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O allsmäktige, evige Gud, du som genom din Son, vår Frälsare, har öppnat nådens dörr för oss och berett oss tillträde till dej. Vi ber dej: Förlåt i nåd vad vi hittills har försummat och uppväck våra hjärtan genom din helige Ande, så att vi inte härefter föraktar din nåd och nådens gåvor, utan besinnar att nådens tid är kort och dyrbar. Hjälp oss bryta upp ur säkerheten och likgiltigheten för att fly till din barmhärtighet och bli frälsta och evigt saliga. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I samband med tacksägelseringningen:

Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar