måndag 5 februari 2018

Inför Fastlagssöndagen 2018 - Kärlekens väg

Du Herrens tjänare! INLEDNING

Fastlagstiden, dagarna före askondagen, har historiskt präglats av uppsluppen glädje och fest - "karneval" (farväl till köttet"). Det vi har kvar av detta är väl fastlagsbullen och fettisdagen (tidigare ofta friluftsdag i skolorna, åtminstone eftermiddagen). Man kan gärna ha fastlagsbullar, sång och ringlekar till kyrkkaffet på fastlagssöndagen för att markera detta i vår tid. Idag gläds vi åt Guds kärlek, om än vi vet vad det kostade honom. Som en talare sa: "Jag vet inte om Jesus skrattade. Jag vet att han grät. Men jag vet också att han grät för att jag skulle få skratta." Men det utesluter inte ett allvar i gudstjänsten med dess portalpsalm "Se, vi går upp till Jerusalem".

Särskilt om Askonsdagen inte firas blir ju Fastlagssöndagen porten till fastan, och det bör ju få framgå att vi idag och den tid som ligger framför på ett särskilt sätt minns Jesus´ lidande och död på "kärlekens väg", om än vi vid varje mässa förkunnar Herrens död, till dess han kommer. Han som är vetekornet som faller i jorden och dör för att ge nytt liv åt oss. Han som tjänar och ger sitt liv till lösen för många. Han som utgjuter sitt blod för många till syndernas förlåtelse.

Söndagens symboler är korset, ankaret och det brinnande hjärtat - tro, hopp och kärlek. Liturgisk färg är blå eller violett enligt svensk förfastetradition, men det förekommer också att grön färg används för att markera att fastan ännu inte har börjat. Fasteseriens musik används fr.o.m. idag, inklusive litanian, om man inte av ovannämnda skäl föredrar allmänna serien. Altarblommor mörkröda, altarljus fyra.

Söndagens latinska namn är Esto mihi, som är hämtat ur en gammal introitus för dagen från Psaltaren 31:3 och betyder "Var mig" (en skyddande Gud).TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 86:5-11 - om att Herren ska visa sin väg så att vi kan vandra i hans sanning
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 52:13-15 - om att Herrens tjänare ska ha framgång
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Första Korintierbrevet 13:1-13 - kärlekens lov, jfr "Är än min röst som änglars tunga" 
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 18:31-43 - om hur Jesus går upp till Jerusalem och helar en blind
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Lars Linderots predikan i hans Högmässopredikningar!
Läs Anders Carl Rutströms predikan i hans Predikningar och satser.
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket, alt. vid familjegudstjänst.

Lyssna till högmässan från Ytterby kyrka!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ FASTLAGSSÖNDAGEN

* Lov, ära och pris (SvPs1986 nr 10)
* Helige Fader, kom och var oss nära (SvPs1986 nr 20)
* Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28)
* O gläd dig, Guds församling, nu (SvPs1986 nr 32), jfr Var man må nu väl glädja sig (SvPs1986 nr 345, alt. Stora Nätpsalmboken nr 113)
* För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
* Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
* Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
* Jesus, Guds Son, träd in i denna skara (SvPs1986 nr 93)
* Du som av kärlek varm (SvPs1986 nr 94)
* Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
* Den kärlek du till världen bar (SvPs1986 nr 137)
* Kornet har sin vila (SvPs1986 nr 204)
* Bar du min börda (SvPs1986 nr 282)
* Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
* En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100)
* Han gick in i din kamp på jorden (SvPs1986 nr 358)
* Han gick den svåra vägen (SvPs1986 nr 442)
* Vi ville dig se (SvPs1986 nr 600)
* Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
* När mörker över djupet var (PoS1987 nr 389)
* Som ett naket frö i handen (Pos1987/2003 nr 797)
Härskarors Herre, evig Gud (Stora Nätpsalmboken 98)
* Ditt namn, o Jesus, upphöjt är (Stora Nätpsalmboken nr 102)
* Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken 748)
* Är än min röst som änglars tunga (Stora Nätpsalmboken 784)
* Jag tänker på min Herre (Sionstoner)
* Vilket djup i Jesu kärlek (Sionstoner)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET 

* Låt Fastlagssöndagen bli en stor kyrkhelg igen! Gör reklam för de fem (med Palmsöndagen sex) söndagarna i fastan och för askonsdagsgudstjänsten om sådan planeras.

* Uppmuntra människor att gå till kyrkan denna dag ("Se vi går upp till Jerusalem") om avståndet inte är alldeles för stort. Det är hälsosamt (precis som på "Kyrkogångsdagen", Kyndelsmäss). Kanske kan sedan fasteperioden också bli en "kyrkogångstid"? Fler kanske rent av skulle "gå i kyrkan" om man bokstavligen ginge - för både den andliga och lekamliga hälsans skull?

* Lyft fram drottning Ester (ur denna sorgligt försummade bok) som den strålande Kristus-förebild hon är - som vågade sitt liv för att frälsa sitt folk ("gick in i det allraheligaste"). Apropå Esters historicitet och de mer eller mindre tunga invändningarna mot den: läs min lilla essä eller recension Ester är bäst - ingen protest! (F.ö. är det värt att betänka att Esters föregångare som drottning, Vashti - orättvist nervärderad, jag hade inte heller velat komma för att showa för beskänkta gubbar - utmanade genom att inte komma när hon blev kallad, medan Ester gjorde det genom att komma fast hon inte var kallad, vilket egentligen var lika "uppstudsigt" och förbjudet!).

* Dela ut fastesparbössor att samla in på Palmsöndagen! Det finns fortfarande att få, och är en nyttig påminnelse på köksbordet. Får ni inte tag i några, så låt barnen tillverka fastesparbössor på söndagsskolan - det är väldigt roligt!

* I söndagsskolan kan man också börja så gräsfrön på en bricka med jord, som man vattnar lite måttligt varje söndag fram till påsk. Så får man en fin påskbricka med gula kycklingar, en öppen grav och annat kul om halvannan månad! (Risken är förstås att gräset växer så bra att man behöver lite klippning innan dess...)

* Förbered några roliga lekar för både barn och vuxna i samband med kyrkfikat, som gärna får bestå av fastlagsbullar! Är det karneval så är det!

* "Se, vi går upp till Jerusalem" - Jesus och hans lärjungars sista långa vandring tillsammans börjar nu. Kanske man kan efter kaffet och fastlagsbullarna inbjuda till en gemensam evangelisationspromenad runt samhället med "sångstationer" inlagda: I ett gathörn sjunger man "Se, vi går upp till Jerusalem", i ett annat "Han gick den svåra vägen", i ett tredje "Jesus för världen givit sitt liv" och i ett fjärde "Vackra törnrosbuske". (Om vädret gör det olämpligt denna dag, kan det alternativt göras på Långfredagen).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

Ulla Karlssons frågor inför fastan och påsken är alltid aktuella. Hur förfärligt det än är att en präst i Svenska kyrkan skrev som hon gjorde, måste vi förstå att hennes frågor delas av många människor.

* Hur tänker vi fortsätta fira fastlagen (gärna ute tillsammans i eftermiddagens dagsmeja, de som har tid!) och den fastetid som sedan väntar? Hur prioriterar vi i våra liv?

* Vad kan församlingen tillsammans göra för att förbereda fastetiden väl? Eller är alltihop bara en form av lagiskhet som strider mot evangeliets anda? Ska vi inte leva hållbart och långsiktigt året runt?

* Vilka tankar väcks hos er av Tore Nilssons (1919-1998) dikt nedan?

VIA DOLOROSA
Jesus vandrar i vår bygd

Här i fastlagens sol och snö 
går du, Herre, bort för att dö. 
Vintrigt väller från isig fors 
brus kring dig och ditt kors. 

Ännu tiger vårens trast, 
ännu blommar ej videts kvast, 
men snart slår dock törnet ut, 
ej i blom men som vassa spjut. 

Buller från smedjor hör väl du. 
Spikar smider vårt folk ännu. 
Tecknas ett gissel nu i kvällens sken 
av en vriden dvärgbjörksgren? 

Öppen laddörr som ett gap 
ropar om grav och främlingskap. 
Ensam går du och oförstådd, 
utestängd och fegt förrådd! 

Över älven går du isens bro. 
Skaren klirrar under din sko. 
Jorden är frusen, tom och död - 
brinner din hjärteglöd? 

Ja, den tvingar rosor slå ut 
under törnekvistarnas spjut. 
Genom fastlagens snö och is 
banar den väg till paradis. 

               (Tore Nilsson 1919-1998)


BÖNER

Introitus: Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet och nu sitter på högra sidan om Guds tron. Herren förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet.

* O Herre, vår Gud, du som har lärt oss att gärningar utan kärlek är intet värda, ingjut i våra hjärtan din kärlek, så att vi, frälsta från syndens nöd, må leva i dej för evigt. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som sänt din Son att vandra smärtornas väg för att i honom uppenbara djupet av din kärlek. Vi ber dej: Upplys med ditt heliga ord våra hjärtan och samveten, så att vi rätt lär känna vår synd, men också vår Frälsare. Må vi av nåd bli funna bland dem för vilka hans blod inte varit förspillt, utan blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen.

[I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):


* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Dagens bibelbok: Esra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar