måndag 7 januari 2019

Inför Första söndagen efter Trettondedagen år 2019 (Tjugondedag Jul) - Jesus´ dop

Helgens bibelbok: ANDRA SAMUELSBOKENDu Herrens tjänare!

INLEDNING

Länge handlade i vår kyrka huvudtexten denna söndag om Jesus vid 12 års ålder i templet. Men fr.o.m. 1983 skedde en rockad - den 12-årige Jesus hamnade på Söndagen efter nyår och den söndagens texter om Jesus´ dop förlades till första söndagen efter Trettondedagen, som ju, i motsats till Söndagen efter nyår, infaller under varje kyrkoår. Söndagen har blivit en pendang till första söndagen efter Trefaldighet (andra efter Pingst), då texterna handlar om vårt dop i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

Temat för innevarande söndag är alltså Jesus´ dop, men det är inte alls klandervärt - tvärtom - att också anknyta till vårt eget (jfr Luther-psalmen När till Jordan vår Herre drog). Såväl likheter som skillnader förtjänar att framhävas.

De två första söndagarna efter Trettondedag Jul hör särskilt ihop med den helgen, eftersom Jesus´ härlighet av gammalt ansetts uppenbaras på i synnerhet ett trefaldigt sätt: genom uppenbarelsen för stjärntydarna, genom uppenbarelsen vid Jesus´ dop då hela Treenigheten manifesterar sej, och slutligen genom uppenbarelsen vid bröllopet i Kana, som är följande söndags huvudtext.

Altarblommor vita eller vita och röda. Altarljus fyra (eller sex pga Epifania-oktaven. Symbol en duva ovanför ett Kristus-monogram eller ett musselskal (medeltida dopsymbol, där man tänker sej att Johannes öste vatten över Jesus med skalet). Liturgisk färg grön - eller vit om trettondedagen firas med "oktav", och den färgen gäller i så fall ända fram t.o.m. den 13 januari, Tjugondedag Jul/Knut. Därefter är det grönt som gäller fram till Kyndelsmässodagen, även om några föreslagit att den vita färgen ska fortsätta ända fram till förfastan. ("Julen varar väl till påska? Nej, det var inte sant, nej, det var inte sant, för däremellan kommer fastan!"). Motsvarande diskussion inom inom liturgin/kyrkomusiken är hur länge den s.k. "julserien" ska användas (hela trettondagstiden eller bara fram till Trettondedag Jul + Kyndelsmäss).TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 89:20-29 - om David, Guds förstfödde, den högste bland jordens kungar.
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 1:22-2:10 - om Moses i vassen
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Första Johannesbrevet 5:6-12 - om Jesus som kom genom vatten och blod
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 3:15-17, 21-22 - om hur Johannes presenterar Jesus och döper honom
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Läs Anna Sophia Bonde i Dagen!


PSALMER OCH SÅNGER

Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28)
Vänligt över jorden glänser (SvPs1986 nr 34:1-4)
För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
Jesus är min vän den bäste (SvPs1986 nr 43)
O, giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44)
Låt mig få höra om Jesus (SvPs1986 nr 46)
Det är sant att Jesus lever (SvPs1986 nr 49)
I nåd och sanning bland oss bor (SvPs1986 nr 132:2-3)
Du levande hopp (SvPs1986 nr 258:5-7)
Ljus som liv åt världen gav (SvPs1986 nr 331)
Guds härlighet oss styrka ger (SvPs1986 nr 332)
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs1986 nr 337)
Upp ur vilda, djupa vatten (SvPs1986 nr 386)
Hos dig är livets källa (SvPs1986 nr 658)
Äran är din (Stora Nätpsalmboken nr 3)
Jag älskar dej, Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 12)
Evige Fader, dig sitt lov förklara (Stora Nätpsalmboken nr 54)
Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!" (Stora Nätpsalmboken nr 129)
När till Jordan vår Herre drog (Stora Nätpsalmboken nr 179)
Tänk, jag är döpt! (Stora Nätpsalmboken nr 183)
Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå (Stora Nätpsalmboken nr 218)
Som vi du sköljdes av dopets vatten (Fria psalmboken)
* Kom, följ i Anden med (Fria psalmboken)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Gudstjänsten kan utformas som en dopförnyelsegudstjänst och församlingen kan läsa trosbekännelsen samlad framme vid dopgraven/dopfunten.

* Ifall det hänger en duva i predikstolstaket är det denna dag ett lysande tillfälle att uppmärksamma den och anknytningen till Jesus´ dop!

* Dramatisera gärna den spännande berättelsen om "Moses i vassen". Genom sketch intränad i förväg eller genom sketch som tränas in i söndagsskolan (och liksom spelas upp på samma gång). Anknyt också gärna till berättelsen om barnmorskorna Shifra och Pua (2 Mos. 1) från söndagen efter jul!

* Jesus´ dop var även en invigning till och ett förebud om hans ställföreträdande lidande, hans död och uppståndelse. Uppmärksamma detta, särskilt om nattvard firas!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN


* Samtala kring Johannes Döparens reaktion: "Jag behövde döpas av dej, och du kommer till mej!!!" (Även om den inte finns med i just denna årgångs evangelietext). Varför behövde Jesus döpas? Och varför behöver vi döpas?

* Ja, hur är egentligen förhållandet mellan johannesdopet, Jesus´ dop och vårt eget dop?

* Varför är det så viktigt (eller är det?) för kyrkan att avvisa synen att Jesus först vid sitt dop blev insatt eller adopterad som Guds Son (adoptianism)? Jfr episteltextens ord om han som kom med "vattnet och blodet", inte bara med vattnet alltså.

* Hur ser vi på Jesus´ liv mellan besöket i templet vid 12 års ålder och det offentliga uppträdandet i 30-årsåldern? Varför står det inget särskilt i Bibeln om den tiden? Vad tror vi att den präglades av?


BÖNER

* O Herre Gud, du som är styrkan hos dem som åkallar dej, se i mildhet till vår bön. Och eftersom dej förutan mänsklig kraft inget förmår, så hjälp oss med din nåd så att vi som blivit döpta i ditt namn också må vandra som dina barn och omsider få evigt liv till arvedel. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Herre vår Gud, himmelske Fader, du som i din nåd uppenbarade dej vid din käre Sons dop och med din röst visade oss till honom, som lade alla våra synder på sej. Vi ber dej: Bevara oss alltid i tron på syndernas förlåtelse, som han har förvärvat. Och då vi efter sin Sons föredöme och befallning också är döpta, så styrk vår tro genom din helige Ande, och ge oss av nåd det eviga livet. I Jesu namn. Amen.

* [I samband med ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi när vi ska skiljas från detta förgängliga livet må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar