måndag 16 september 2013

Inför artonde söndagen efter Pingst 2013 (Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet) - Rik inför Gud

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!


File:Meister des Codex Aureus Epternacensis 001.jpgINLEDNING

Denna söndags texter och tema (då "Gud eller världen") flyttades 1983 hit från Första söndagen efter trefaldighet (som dädanefter skulle ägnas dopet). Temat skulle kanske ha varit "Gud eller Mammon" för att undvika diskussion om vad som egentligen menas med "världen". Men också den nuvarande formuleringen "Rik inför Gud" är ett allvarligt och tänkvärt tema.

Söndagen är på många sätt en uppföljare till förra söndagen med temat "Döden och livet". Dödens och evighetens allvar tränger på och får inte överskylas på något sätt. Det gör inte Jesus.

Liturgisk färg grön, altarljus två, blommor i blandade färger.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 49:6-12 - om att ingen kan köpa sig fri från döden, jfr spiritualen Var lugn, min vän, allt kött är hö

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Predikaren 5:9-15 - om att den som älskar pengar aldrig blir mätt på pengar

EPISTEL
Första Timotheosbrevet 6:7-11 - om att kärleken till pengar är en rot till allt ont

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 12:13-21 - om den rike mannen med ladorna, jfr sångerna "Du kan ingenting ta med dej dit du går" (sjungen av bl.a. Cornelis Vreeswijk), "När du går över floden lämnas allt" (Pelle Karlsson) och "Det var den rike bonden" (av Lars Åke Lundberg).

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!

PSALMER OCH SÅNGER PÅ ARTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Välsigna, Herre, vad du ger (SvPs1986 nr 296)
Gud har skapat allting (SvPs1986 nr 344)
Ett, Jesus, än påminner jag (SvPs1986 nr 498),
jfr Ett enda, Jesus, önskar jag (Stora Nätpsalmboken nr 402)
Vak upp, hör, väkten ljuder (SvPs1986 nr 535, jfr Stora Nätpsalmboken nr 510)
På Gud och ej på eget råd (SvPs1986 nr 555)
Gud gav i skaparorden (SvPs1986 nr 580)
Som källor utan vatten (SvPs1986 nr 590)
Se, en gåvoflod går fram (SvPs1983/2003)
Jesus, du vår salighet (Stora Nätpsalmboken nr 101)
Långt lyser arvet (Stora Nätpsalmboken nr 775)
Vardagskristen vill jag vara (Stora Nätpsalmboken nr 813)
Bort, värld, med all din ståt och prakt (Missionspsalmboken)
Det var en man, vars giriga håg (Missionspsalmboken)
Det vimlar av sånger om himmelrik (Missionsmusik)
Det var en gång en bonde (Sånger för små och stora)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Anknyt till föregående söndags tema "Döden och livet". Nu får vi ytterligare perspektiv på livs- och dödsfrågan. "Memento mori" står liksom skrivet över hela helgen.

* Lite av bonde- och skördetema har vi ju idag (liksom på Tacksägelsedagen). Men perspektivet är allvarligt. Vilka "lador" samlar vi in i idag?

* Använd Malling Nielsens (mel. Peter Möller) sång om den rike bonden (ur Sånger för små och stora)! Jag har gjort en extra slutstrof:

Vi lever för att vandra 
tillsammans i Guds ljus
och så till sist för evigt 
få samlas i Guds hus.

* Jämför med gamle ärkebiskopen Wallins sånger Bön om förbarmande (ur predikan "Otrons självfördömelse"), Sista väckelseropet och Dödens ängel. Har någon av våra nuvarande ärkebiskopskandidater någonsin talat eller skrivit något liknande? Även Birger Sjöbergs dikt Detta hus jag lämna skall är gripande och påminner om dagens tema.

* Jämför med sagan om kung Midas!

* Använd utdrag ur boken RIK av prästen Mårten Werner i Malmö!

* Gör positiv "reklam" för nästa söndag (i år Mikaelisöndagen) och dess tema som inte är svårt att anknyta till dagens!


FRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur ser vi på det här med rikedom? Hur rika anser vi oss själva vara? Jämfört med varandra? Jämfört med verkligt fattiga?

* Hur delar vi med oss bäst? Vad finns det för samband mellan rikedom och miljöansvar?

* Jfr bibelorden "Kärleken till pengar är en rot till allt ont" och "Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att gå in i Guds rike". Hur är det med oss i Sverige idag?

* Vad har vi för beredskap inför döden? Testamenten, Vita arkiv o.s.v.? Andligt - personlig tro på Jesus, bikt och bön, sista nattvarden, sista smörjelsen?

* Är en kristen mer medveten om döden än andra - eller tränger vi tvärtom undan tanken mer eftersom vi tror att vi ska "leva för evigt"?

BÖNER

*

*

LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR
Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Må Gud hålla oss vakande, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste, utan i stället växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (Efter 2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

BENEDICAMUSVÄLSIGNELSEN
Herren välsigne och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn.POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar