måndag 29 februari 2016

Inför Fjärde söndagen i fastan eller Midfastosöndagen (Laetare) 2016 - Livets bröd



Du Herrens tjänare! 





INLEDNING

Nu när halva fastan har gått (drygt tre veckor av drygt sex totalt) kommer Fjärde söndagen i fastan med sitt glada och vilsamma budskap om Livets bröd. Det himmelska bröd som ger världen liv och som ger oss kraft i kampen mot frestelsen och ondskan. Men dagen handlar också om det jordiska brödet, som Jesus, brödet från brödhuset Bet-Lehem, välsignar och förmerar. De båda motiven förenas i nattvarden, där det jordiska brödet blir bärare av det himmelska, och som nästan "måste" firas denna söndag.

Söndagen kallas på latin "Laetare", vilket betyder "Gläd dej" och ytterligare understryker dagens karaktär av fest mitt i fastan.

Dagen kallas även Brödsöndagen eller Rosensöndagen, eftersom man förr ofta smyckade altaret med rosor denna dag. Symbol för dagen är antingen evangeliets fem bröd och två fiskar eller en oblat (stansat nattvardsbröd). Liturgisk färg är fortfarande violett (eller blå, i viss tradition rosa!), men altarljusen kan vara fyra och altarblommorna skära eller guldgula rosor (röda rosor - fem - reserveras traditionellt för Långfredagen om ett krucifix står på nattvardsbordet då, för att påminna om de fem såren på Kristi kropp).



TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 107:1-9 - om Herren som ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott.
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 16:11-18 - om vaktlarna och mannat i öknen
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EPISTEL
Första Petrusbrevet 2:1-3 - om att som nyfödda barn längta efter den rena, andliga mjölken
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 6:24-35 - om att Jesus är livets bröd från himmelen
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Lyssna också till Passionsandakt från Ytterby kyrka!



PSALMER OCH SÅNGER PÅ MIDFASTOSÖNDAGEN

Lov, ära och pris (SvPs1986 nr 10)
* Halleluja, du som bjuder (SvPs1986 nr 15:3-4) 
För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
* Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
* Som spridda sädeskornen (SvPs1986 nr 71)
Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
* När vi delar det bröd som han oss ger (SvPs1986 nr 75, jfr Låt oss dela det bröd som Herren ger, Stora Nätpsalmboken nr 187)
* Gud, vår lösta tunga (SvPs1986 nr 76) 
* Pris vare Gud som låter (SvPs1986 nr 177)
* Frälsare, tag min hand (SvPs1986 nr 278)
* Pris vare Gud! (SvPs1986 nr 292a)
* Välsigna, Herre, vad du ger (SvPs1986 nr 296)
* Gud, ditt folk är vandringsfolket (SvPs1986 nr 298)
Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100) 
Jesus, du som själen mättar (SvPs1986 nr 355)
* Brödet är ett (SvPs1986 nr 398)
* Gud vare lovad! (SvPs1986 nr 400)
* Mycket folk kring Jesus var (SvPs1986 nr 444)
* I dig, o Herre Jesus kär (SvPs1986 nr 543) 
* I en värld av död (SvPs1986 nr 598)
Vi ville dig se (SvPs1986 nr 600) 
* Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs1986 nr 618)
* Du öppnar din hand (SvPs1986 nr 667)
* Jag är livets bröd (SvPs1986 nr 689)
* Som ett naket frö i handen (Pos1987/2003 nr 797) 
* Jesus är Herren (Stora Nätpsalmboken nr 96)
* Dej, o Jesus, vill vi prisa (Stora Nätpsalmboken nr 101)
* Jesus, du vår salighet (Stora Nätpsalmboken nr 103)
* Mitt A och O, Immanuel (Stora Nätpsalmboken nr 110)
* Kom till högtid (Stora Nätpsalmboken nr 157)
* Dig själv du åt de trogna bjöd (Stora Nätpsalmboken nr 190:8-10)
* Allas ögon väntar på dej, Herre (Stora Nätpsalmboken nr 815)
Du som mättade femtusen män (Stor Nätpsalmboken nr 818)
* Av helig längtan hjärtat slår (Missionspsalmboken)
* Du livets bröd, o Jesus Krist (Missionspsalmboken)
Utpräglade kör- eller solosånger:
* Panis angelicus (Thomas av Aquino, César Franck)
* Aller Augen warten (Heinrich Schutz)







TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Nattvardsfirande är som sagt i stort sett "obligatoriskt" denna söndag (om man nu inte har söndaglig mässa). Nattvarden (eukaristin) både gestaltar och ger så mycket av vad dagen innerst handlar om, även om Kristus med Livets Bröd är närvarande också i själva förkunnelsen. (Men även nattvarden är förkunnelse, se 1 Kor. 11:26).

* "Fasteaktioner" mot kroppslig hunger och till exempelvis utsäde och hållbar utveckling är också mycket på sin plats denna söndag, liksom rejäla smörgåsar till kyrkkaffet och kanske bakat bröd till försäljning för missionen? Se Fastekampanjen 2013: Utrota hungern.

* Söndagsskolan kan hinna baka scones med "ortodoxt" kors på och bjuda på efter gudstjänsten.

* Anknyt till episteltexten om modersmjölken. "Kom, helge Ande, du vår tröst / och lägg oss intill dina bröst. / Giv spenabarnen, hulda mor, / en droppe av din källa stor" lyder en vers ur Sions Nya Sånger (1778).

* "Bröd men också rosor" sa Sara Lidman i något sammanhang. Uttrycket är kanske ännu äldre, men passar i varje fall bra på denna "Bröd- och rosensöndag". Människan lever inte allenast av bröd, som vår Frälsare sa (vilket kanske kraftfullare borde markerats även i samband Svenska kyrkans utmärkta Utrota hungern-kampanj).

* Jämför med Dan Anderssons dikt Till min längtan, som börjar "Du är livets bröd och vin". Likheter och skillnader med Jesus?



SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Kan berättelsen om brödundret vara historiskt sann? (Obs att Johannes uttryckligen säger att de tolv korgar överbliven mat som samlades in - förmodligen en korg per lärjunge - kom från just de fem kornbröden, vilket ur ett bibliskt perspektiv omöjliggör tolkningen hos Prästen i Uddarbo om att det var medhavda matsäckar som plötsligt kom fram och att "undret" bestod i att Jesus och den lille pojken gjorde människor mer generösa).

* Diskutera C S Lewis tes i boken "Mirakel" att Jesus bara gör under som harmonierar med naturens normala förlopp, fast "snabbspolat", s.a.s (jfr debatten om jordens ålder!). Vatten blir ju verkligen vin i fotosyntesen tillsammans med kolhydrater m.m., bröd blir verkligen mer bröd när man sår och skördar et c. Däremot vägrar Jesus göra stenar till bröd, påpekar C S Lewis.

* Varför räknades inte kvinnor och barn? Var de väldigt få, så att det mest var karlar som farit iväg på möte, eller var de rent av i majoritet? Hursomhelst: på vilka sätt återspeglar bibeln sin tid och på vilka sätt är det bibliska budskapet tidlöst?

* Hur håller vi ihop budskapet om det jordiska brödet och det himmelska brödet (jfr SvPs74)? Hur kan t.ex. Svenska kyrkan (eller andra kyrkor) passa på att sprida evangeliet till sekulariserade svenskar under godwill-skapande "vatten- och bröd-kampanjer"? Borde inte t.ex. vattenflaskan man kunde köpa under Livets vatten-kampanjen ha prytts av Jesusordet: "Den som dricker av detta vatten blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom..." Och borde inte den alldeles utmärkta Utrota hungern-kampanjen beledsagats av Jesusorden "Människan lever inte endast av bröd, utan av all det som går ut från Guds mun" och "Arbeta inte (bara) för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen ska ge er" (Joh. 6:27)?  Eller av den allvarliga Amos-profetian: "Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord." (Amos 8:11)? Ja, vers 12 är ännu mer allvarlig: "De skall driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det".



BÖNER

*  O allsmäktige Gud, giv oss, som med rätta plågas för våra synders skull, en sådan hunger och törst efter din rättfärdighet, att vi blir tröstade av din milda nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Jesus Kristus, du levande Guds bröd, som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Vi ber dej: Styrk oss med dina ord, som är ande och liv. Bespisa oss med det bröd som vi för varje dag behöver, och ge oss av det sannskyldiga bröd som räcker för alla och förenar oss alla med dej, så att vi i din församling må upphöja och lova ditt heliga namn. Amen.

* [I samband med tacksägelseringningen]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.




LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):  

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

2 kommentarer:

  1. Liturgisk färg kan även enligt gammal tradition vara rosa (om sådana textiler finnes), i likhet med tredje söndagen i advent (Gaudate).

    SvaraRadera
  2. Intressant! Har jag aldrig hört talas om! Tack för kommentaren - fler tas tacksamt emot!

    SvaraRadera