tisdag 27 september 2016

Inför Den helige Mikaels dag 2016 - Änglarna

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

File:ArchAngelMoscow.jpg


INLEDNING

Denna dag (i folkmun "Mickelsmäss") hette tidigare "Barnens och änglarnas dag", men numera är temat kort och gott "Änglarna". Vilket inte hindrar att det ofta är gudstjänster med speciell inriktning på barn och ungdom just denna dag. Och visst talar Jesus om barnens "änglar i himmelen som alltid ser den himmelske Faderns ansikte".

Samtidigt kan man fråga sej om episteltexten om Satans kamp mot Gud och mot de övriga änglarna är särskilt barnvänlig. (Eller evangelietextens ord om att "hugga bort" det som förleder oss). Nog tål nutida barn ganska mycket av drakar och demoner, men risken är kanske att kyrkan själv tappar bort mycket av den andliga kampens hårda verklighet när man försöker göra gudstjänsten "familjevänlig" (jfr Domssöndagen som ibland tenderar att bli en allmän kampanj för rättvisemärkning och globalt tänkande).

Jag gillar Britt G Hallqvists raka sammanfattning av Mikaelidagens budskap (i Kyrkovisor för barn [sic!] 1960):

Mikael strider mot draken.
Draken är giftig och stygg.
Mikael litar på Herren.
Därför är Mikael trygg.

Den liturgiska färgen är vit - Mickelsmäss höstens stora festdag i kyrkans år, mitt i den del av kyrkoåret som brukar kallas "den festlösa"! Och en festdag måste den få vara och förbli, oavsett om man har en särskild inriktning på barn och ungdomar eller ej.

Mikharkhangel.jpg


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 103:19-22 - om änglarna som Guds "starka hjältar"

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Daniel 10:15-19 om hur Daniel tappar andan inför Människosonen

EPISTEL
Uppenbarelseboken 12:7-12 om hur Mikael strider mot draken

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 18:7-10 om att hugga bort det som förleder oss och inte förakta någon av dessa små (men läs gärna från kapitlets början för att få hela det allvarliga sammanhanget)

ALTERNATIV TEXT
Apostlagärningarna 12:6-17 om hur en ängel befriar Petrus ur fängelset

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ DEN HELIGE MIKAELS DAG

Närmare, Gud, till dig (SvPs1986 nr 271) - 3 årg.
Inför Guds himlatron (SvPs1986 nr 613)
Ära vare Gud i höjden (Stora Nätpsalmboken 18)
När stormens lurar skalla (Stora Nätpsalmboken nr 356)
Draken och hans änglar stred (Stora Nätpsalmboken nr 362)
I himlen, bortom plats och tid (Stora Nätpsalmboken nr 363)
Både natt och dag (Stora Nätpsalmboken nr 434)
Jag går bland änglar var jag går (Stora Nätpsalmboken nr 856:4-6)
Glöm inte bort att änglarna finns (Nils F Nygren)
Lova Gud från himlen (Mozart/J A Hellström)
Mikael strider mot draken (Kyrkovisor/Kyrksång)
 TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* "Mickelsmäss" är en gammal helg med traditioner på många håll. Har ofta räknats som en "ungdomshelg". Kan konfirmander och andra ungdomar medverka särskilt den här helgen (gärna så att de mindre barnen ser och imponeras av sina äldre förebilder)? Låt Mikaelihelgen få vara festlig!

Passa på att ställa Mikael och Lucifer mot varandra i något av ärkeänglarnas kamp (jfr den märkliga versen i Judas brev om en strid om Moses´ kropp!). Dagens Nyheter avskaffade visst djävulen 1909, men två världskrig och många personliga katastrofer senare anar vi kanske att det var förhastat?

* Aktualisera martyrer/blodsvittnen i både fornkyrka och nutid! (Det passar särskilt bra den här dagen likaväl som på Annandag Jul).

Låt barn och ungdomar komma på "änglabus" - alltså små överraskande tjänster och glada uppmuntringar eller presentutplaceringar som ska utföras fullständigt diskret och anonymt!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur har vi det med änglarna? Tror vi på goda och onda andemakter eller ser vi det som vidskepelse och/eller poesi?

* Vad tycker vi om temat? Var "Barnen och änglarna" bättre? Passar Mikaelihelgen som "barnens dag" i församlingen? Varför/varför inte?

* Hur går det till att segra genom "Lammets blod och hans vittnesbörds ord"? Hur ska vi tolka Jesus ord om att hugga bort det som förleder oss?

* Hur ger vi änglarna deras rätta plats och hur ska vi undervisa våra barn om änglar (och änglavakt)? Kan och får man prata med sin ängel - eller sjunga: "Mikael, lär oss att kämpa, / lita på Gud liksom du!"? Vilket ju i o f s också kan tas som en ren retorisk invokation, i stil med "O Maria, lär mej dina sånger!" (se SvPs 1986 nr 481). Eller hamnar man då för nära den "änglars dyrkan" som Nya testamentet tar avstånd ifrån?

* I bönboken tradition och liv (Verbum 2006) - en på många sätt fantastisk bok! - står det under rubriken Mikaelidagen: "Vissheten om änglarnas närvaro är inte en lära om att Gud alltid beskyddar. Livet har lärt oss att det inte är så enkelt. Men generationers kristna erfarenhet är att änglarnas närvaro kan skänka trygghet."
Hur ser vi på detta? Grundar sej vår tro på änglar och Guds beskydd i första hand på erfarenheter eller på Guds ord och löfte - läran om man så vill - som sådant?

BÖNER

* O Gud, du som i din outgrundliga vishet har sänt dina heliga änglar, för att de skall vara dina vänner till tjänst: Giv oss, o himmelske Far, din nåd att modigt strida mot fienden och med din hjälp vinna seger över allt det onda. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* Vi tackar dej, Herre Gud, himmelske Fader, för att du i din stora barmhärtighet inte bara har sänt oss dina heliga änglar till att vaka över oss och beskydda oss, utan också genom din Son Jesus Kristus har tillsagt oss barnaskap hos dej och det eviga livet. Vi ber: styr och regera våra hjärtan med din helige Ande, och ge oss barnasinne, så att vi i all nöd litar på ditt faderliga beskydd, ödmjukar oss under din vilja och av din nåd förväntar att med dem som du har givit oss få komma till vårt eviga hem. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre, Amen.

I samband med tacksägelseringningen:

Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

*Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (1 Tim. 1:17 B2000)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Må Gud hålla oss vakande, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste, utan i stället växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (Efter 2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar