måndag 16 oktober 2017

Inför Nittonde söndagen efter Trefaldighet (Tjugonde söndagen efter Pingst) 2017 - Trons kraft

 Du Herrens tjänare!

Bildresultat för Jesus and the paralytic Wikimedia


INLEDNING

När vi nyligen firat höstfester som Mikaeli och Tacksägelsedagen återkommer de mer "jämngrå" trefaldighetssöndagarna, som ändå har mycket av liv och dramatik i sina texter. Förra söndagen handlade om "Att lyssna i tro", och den här gången är temat "Trons kraft"! Vi möter troshjältar som Abraham, Rahab, den blindfödde mannen, änkan som gav sin sista skärv och den lame mannen och hans vänner.

Liturgisk färg grön, altarljus två, blommor i blandade färger.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 73:23-26 - om att ha Gud till sin klippa för evigt, även om kropp och mod sviker

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Josua 2:1-15 - om skökan Rahab

EPISTEL
Hebréerbrevet 11:29-33 - om Rahab m.fl. som troshjältar

EVANGELIUM
Markusevangeliet 2:1-12 - om den lame mannen och hans fyra vänner

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Min Gud, när jag betänker (SvPs1986 nr 13)
Kristus vandrar bland oss än (SvPs1986 nr 40)
Kom, helge Ande, Herre Gud (SvPs1986 nr 51)
Jag skulle vilja våga tro (SvPs1986 nr 219)
Jag lyfter mina händer (SvPs1986 nr 238)
O giv oss, Herre, av den tro (SvPs1986 nr 253)
Löftena kunna ej svika (SvPs1986 nr 254)
Pris vare Gud! Allena han (SvPs1986 nr 257)
O liv som blev tänt (SvPs1986 nr 258)
Mitt i en värld av mörker (SvPs1986 nr 264) 
När ingen ljusning alls jag finner (SvPs1986 nr 270)
Nu gläd dig, min ande, i Herran (SvPs1986 nr 272)
Från Gud vill jag ej vika (SvPs1986 nr 551)
Den rätt på dig, o Jesu, tror (SvPs1986 nr 556)
Jag vet på vem jag tror (SvPs1986 nr 557)
Tron sig sträcker efter frukten (SvPs1986 nr 559)
Se på himlens många fåglar (SvPs1986 nr 563)
Till dig jag ropar, Herre Krist (SvPs1986 nr 564)
Vår Fader, låt ditt starka ord (Stora Nätpsalmboken nr 50)
Herre, till vem skulle vi gå (Stora Nätpsalmboken nr 92)
Jesus, du vår salighet (Stora Nätpsalmboken nr 101)
* Minns du hur den lame (Stora Nätpsalmboken nr 478)
Hur ska jag till målet hinna (Stora Nätpsalmboken nr 592)
Vi ska inte rubbas (Stora Nätpsalmboken nr 703)
Hämta er styrka hos Herren (Stora Nätpsalmboken nr 705)
* Kristus, du är annorlunda (Psalmer och Sånger nr 379)
* Min Mästare från Nasaret (Psalmer och Sånger nr 383)
Den store läkaren är här (Sionstoner)
Du betungade själ (Sionstoner)
Tro dej igenom, hoppas på Gud (Sionstoner) 


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Missa inte Rahab den här söndagen! Både i GT-texten och episteltexten är hon viktig. Ta upp henne i predikan, likaväl som den lame mannen och hans fyra vänner!

* Anknyt till de nyligen firade Mikaelidagen och Tacksägelsedagen! Det finns plats för både kamp ("trons kamp") och tacksamhet med anledning av dagens texter.

* Anknyt till Jesusorden om natten då ingen kan verka - höstmörkret faller ju nu och kvällen kommer plötsligt på (vi har bevars elektricitet nu, men ändå...).

* Anknyt till nästa söndag och dess viktiga tema "Att leva tillsammans". I vardagslivet prövas tron.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad är svårare... att förlåta synder eller att få en lam man att stå upp och gå? Men varför botar Jesus den lame (enligt sina egna ord)?

* Om Jesus både vill och kan bota sjukdomar, varför är då inte alla människor friska? Inte ens alla som verkligen tror på Jesus!

* Varför ser vi inte Rahab som en simpel landsförrädare? (Jfr Jeremia, som proklamerade att det egna folket borde ge upp). Finns det värden som är överordnade även Sveriges självständighet och frihet?BÖNER

* O Herre Gud, lyssna i nåd till vår bön. Och dem du giver sinne och vilja att bedja, giv också fullbordan åt vad de bedja om. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Allsmäktige evige Gud, som genom din Son Jesus Kristus har låtit hjälpa denna kranka människa till liv och själ, vi ber dej att du av din grundlösa barmhärtighet ville vara oss nådig och förlåta alla våra synder och styrka vår tro genom ditt Ord. Och den helige Ande regere oss så att vi inte med synden ger orsak till krankhet och annat ont, utan lever i din fruktan och så undviker både timligt och evigt straff. Amen.

I samband med tacksägelseringningen:

Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar