måndag 11 februari 2019

Inför Den helige Jonas dag (Septuagesima) 2019 - Nåd och tjänst

Helgens bibelbok: ESRADu Herrens tjänare!

File:Robert Young Vineyards.jpgINLEDNING
Vid Septuagesima - som betyder "sjuttionde" och infaller under sjunde dekaden före påskdagen - börjar nedräkningen mot påsken. Och att vid "skarven" mellan jul och påsk påminnas om "Guds oförskyllda nåd" (som temat löd före 1983 års evangeliebok) passar egentligen alldeles utmärkt.

Söndagens tema är nuförtiden "Nåd och tjänst", vilket också har sina goda skäl. Som Luther påpekade: "Tron allena rättfärdiggör, men den sanna tron är aldrig allena" - underförstått: bär frukt i goda gärningar. Och även tjänsten är nåd: "Det är en nåd att få vara med", som frikyrkomannen Paul Peter Waldenström (1838-1917) brukade säga.

Liturgisk färg blå eller violett enligt svensk förfastetradition, men grön fram till Askonsdag enligt allmänkyrklig tradition. Altarljus två, altarblommor blå eller violetta. Som kantor börjar jag ju dock inte med fasteseriens musik redan nu; den s.k. "allmänna serien" är anbefalld denna dag, (så ur den synvinkeln är väl också den gröna färgen att föredra).


TEXTER

PSALTARPSALM

Psalt. 25:4-11 - om att Herren ska lära oss sina vägar, jfr SvPs1986 nr 656 "Visa mig, Herre, din väg"
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jona 3:10-4:11 - om den märklige missionären Jona, jfr Du som fått allting för intet av Herren
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Filipperbrevet 1:3-11 - om att han som har börjat ett gott verk hos oss också ska fullborda det
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 17:7-10 - om att vi i den allra flitigaste tjänst bara gör det vi är skyldiga att göra
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket! Och en till (om Jona, mest en återberättelse; kanske då lika bra att läsa själva den korta profetboken som predikan? Eller David Fiskes predikan i Dagen!).

File:Nathan Söderblom gravhäll.jpg
PSALMER OCH SÅNGER PÅ SEPTUAGESIMA

Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28) 

Jesus är min vän den bäste (SvPs1986 nr 43)
O, giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44) 
Vi till ditt altarbord bär fram (SvPs1986 nr 73)
Våga vara den du i Kristus är (SvPs1986 nr 87)
Du skänker oss ett nådens år (SvPs1986 nr 91:3-5)
Kärlek av höjden (SvPs1986 nr 92)
Ditt verk är stort, men jag är svag (SvPs1986 nr 95)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Jesus är ute och söker (SvPs1986 nr 225)
Klippa, du som brast för mig (SvPs1986 nr 230)
Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs1986 nr 231) 
Sänd av himlens sol en strimma (SvPs1986 nr 291)
Ljus som liv åt världen gav (SvPs1986 nr 331) 
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs1986 nr 337) 
Nämn mig Jesus, han är livet (SvPs1986 nr 356)
Visa mig, Herre, din väg (SvPs1986 nr 656)
* Endast av nåd får vi komma (SvPs1986/2003 nr 725)
Äran är din (Stora Nätpsalmboken nr 3)
Jag älskar dej, Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 12) 
Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!" (Stora Nätpsalmboken nr 129) 
Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå (Stora Nätpsalmboken nr 218) 
* Herre, du har anförtrott (Stora Nätpsalmboken nr 227)
Tack, käre Far, för än en natt (Stora Nätpsalmboken nr 386)
Nåden, nåden den är fri (Stora Nätpsalmboken nr 520)
Andens fattigdom (Stora Nätpsalmboken nr 553)
Guds underbara nåd mot mej (Stora Nätpsalmboken nr 589)
* Gud har oss skapat, det är vår grund (Psalmer och Sånger)
Du som fått allting för intet av Herren (Fria psalmboken)
Nåd, idel nåd, o Fader, det är (Fria psalmboken)
* Vår Herres Jesu Kristi Gud (Fria psalmboken)
Jag är ett nådehjon (Sionstoner)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET


*  Anknyt till I) första årgångens evangelietext, huvudtexten, för Septuagesima om arbeterna i vingården  II) nästa söndag Sexagesima och dess reformationstema om Guds ord - vilken nåd att vi fått det! - och IV) förra söndagen, Kyndelsmässodagen, om hur Simeon och Hanna fick ta Jesus i sina armar. Vilken nåd!


* Jfr sången "Om en orättvis Gud" i Psalmer i 2000-talet ("Gud måste vara orättvis - det är vårt enda hopp till sist"). Om vi får vad vi förtjänat, våra synders lön, är det ute med oss. (Jfr den gamla berättelsen om de livdömda, som diskuterade vem av dem som mest förtjänade att få sitta vid kungens bord). Men jfr också aposteln Johannes´ ord: "Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättvis/rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."

* Läs gärna hela Jona bok! Den är inte längre än att den kan läsas i sin helhet inom gudstjänstens ram, och den är väl så bra som alla fromma "återberättelser" av den. I stor utsträckning talar den också för sej själv, även om slutet lämnas "öppet". Hur reagerar den stingslige profeten Jona egentligen på det Gud säger? Läs gärna missionären Peter Fjellstedts kommentarOch följande klassiska vers ur 1695 års psalmbok (309:13):

Se Nineve, den stora stad!
Den gjorde bot, som Jonas bad.
De en predikan hörde.
Men oss predikas år från år,
Gud ingen bättring av oss får.
Ack, synd, du tunga börda!

* Evangelietexten är extremt svår. Den bör egentligen läsas tillsammans med Lukasevangeliet 12:35-38, så att man verkligen förstår att Jesus själv är en annorlunda herre. Men Nathan Söderblom tog slutorden i texten till sin gravsten, sådana som han själv fått dem från sin far prästen en gång (se bild ovan).
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* "Behöver Gud duktigt folk? Eller är det bara människor med problem som kan vara kristna?" (Ur Guldbrandzén/Modéus/Edström: Gudstjänst I, Origo 1992, s. 369)


* Hur kommer det sej att Jesus och Nya testamentet i övrigt verkar acceptera slavsamhället och t.o.m. likna Gud vid en slavägare? (För vidare diskussion jfr Svartvik Jesper: "Bibeltolkningens bakgator"). Jämför dagens text med första årgångens huvudtext och med den jesusberättelse som Lukas återgivit fem kapitel innan Lukasevangeliet 12:35-38 och som tycks ha en helt annan "sprängkraft". Vad säger de texterna oss - och vad säger dagens?

* Gillar Jesus Jantelagen? (Jfr Jamte-lagen och Jänte-lagen!). Vad är skillnaden mellan ett sunt självförtroende och att göra anspråk på att förtjäna saligheten?

* Hur upptäcker vi bäst behovet av nåd? Behövs det mer eller mindre förkunnelse av lagen och Guds domar i vår tid? Är det inte trots allt evangeliet som "smälter våra hjärtan"? Hur ska vi se på det här förhållandet?

* Diskutera det folkliga uttrycket "i elfte timmen". Liksom "bättre sent än aldrig". Jesus berättar om en som sökte arbetare ända fram till dagens slut. Betyder det att vissa inte blir kallade till Guds rike förrän på ålderns höst eller att kallelsen upprepas hela livet? Kan det bli för sent att svara på Guds kallelse?
BÖNER

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som genom ditt heliga ord har kallat oss alla till arbetet i din vingård. Vi ber dej: Ge oss din helige Ande, så att vi arbetar troget i din tjänst, beflitar oss om ditt ord och din vilja och sätter hela vårt hopp endast till din nåd, som du har berett oss genom din son Jesus Kristus, för att vi ska få en evig salighet. Amen.

[I samband med ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi när vi ska skiljas från detta förgängliga livet må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,

ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar