måndag 13 maj 2019

Inför Femte söndagen i påsktiden (Cantate) 2019 - Att växa i tro

Dagens bibelbok: JONADu Herrens tjänare!


INLEDNING

Femte söndagen i påsktiden kallas på latin "Cantate", som var inledningsordet i söndagens gamla introitus ("Cantate Domino canticum novum" - Sjung till Herrens ära en ny sång, Psalt. 98:1). Men temat är "Att växa i tro" (före 1983 "Helgelsens väg"). Det passar bra med årstiden och det spirande livet i naturen.

Liturgisk färg vit. Ljus fyra + påskljuset, förstås. Blommor vårblommor (men inte pingstliljor). Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 98:1-8 - om en ny sång till Herrens ära, jfr Sjung nu för Gud den nya sången
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Hosea 14:5-9 - om bot för vår trolöshet
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Johannesbrevet 3:18-24 - om att älska inte med tomma ord utan med handling och sanning
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 15:10-17 - om att hålla Jesus bud och bli kvar i hans kärlek
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Och en av Anna Sophia Bonde i Dagen!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN


*  Du för vars allmaktsord (SvPs1986 nr 19)
*  Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28)
*  Kärlek från vår Gud (SvPs1986 nr 29)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153)  
*  Kärlekens Ande, hand i hand (SvPs1986 nr 161:4)
*  Liksom ett träd i sol och regn (SvPs1986 nr 200:7-8)
*  Jesus, du mitt hjärtas längtan (SvPs1986 nr 273)
*  Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig (SvPs1986 nr 276)
*  Sanningens Ande (SvPs1986 nr 293)
*  O Gud, du av barmhärtighet  (SvPs1986 nr 346)
*  Kom, helge Ande, till mig in  (SvPs1986 nr 364)
*  O Gud, ditt rike ingen ser  (SvPs1986 nr 366)
*  Kom med glädje och med sång (SvPs1986 nr 470)
*  Världen som nu föds på nytt (SvPs1986 nr 517)
*  Grip du mig, helige Ande (SvPs1986 nr 646)
*  Herre, sänd ut din Ande (SvPs1986 nr 672)
*  Icke genom någon människas styrka (SvPs1986 nr 682)
*  O du som skapat vind och hav (SvPs1986/2003 nr 712)
*  Trädet och grenen och frukten hör samman (SvPs1986/2003 nr 721)
*  Sjung nu för Gud den nya sången (Stora Nätpsalmboken nr 357)
*  Du Sarons blomster sköna (Stora Nätpsalmboken nr 448:5-6)
*  Älska helt och fullt varandra (Stora Nätpsalmboken nr 771)
*  Låt mig växa stilla (PoS1987 nr 562)
*  Som ett naket frö i handen (PoS1987/2003)
*  Kärleken är ljusets källa (Missionspsalmboken)
*  Tro på vår Herre, älska varandra (Sionstoner)


TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


*  Anknyt till dagens latinska namn (Cantate=Sjung!) och låt gudstjänsten formas till en sånggudstjänst med sånger om vår, tro och växande i alla bemärkelser. Kanske medverkan av kyrkokören? (Om än en fullskalig kantat dagen till ära knappast krävs ;o).

* Gör som Jesus i Johannes 15 och använd bilder från naturen - och våren! - idag. Kanske inte bara "bildligt" utan med helt konkreta bilder/foton. (Kan man vara ute någon del av gudstjänsten?). Anknyt gärna också till barn och ungdomar och deras växande - men visa också tydligt på skillnaderna mellan fysisk, själslig och andlig växt/mognad. (Det ena behöver inte ge det andra eller utvecklas parallellt).

* Aktualisera tredje artikeln i trosbekännelsen och Luthers förklaring till den: Jag tror på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. "Vad betyder det? Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende alla synder. Han skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant." (övers S von Engeström).

* Jfr också det i Västerbotten kända citatet från lekmannapredikanten Gabriel Andersson i Burvik: "En kristen växer som korompa - nedåt!" Hade han rätt? Vad menas med det i så fall?

* Gör tydlig "reklam" för nästa söndag, Bönsöndagen ("Rogate"). Anknyt till bönens betydelse för en växande tro och inbjud till en gudstjänst som är extra präglad av bön.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vilka olika betydelser har ordet "tro"?

* Vilken näring behöver tron för att växa?

* Kan vi utvärdera vår egen tro och dess växt (eller vissnande)? Vem kan man annars fråga?

* Vilken betydelse har dopet för vårt växande i tron? Och vad kan dopet inte ersätta?

* Hur går tron bakåt eller förloras? (Jfr "Från helvetets brevskola" av C S Lewis).

* Vad är en stor tro? Om vem sa Jesus: Inte i hela Israel har jag funnit så stor tro? Och varför sa han det?


BÖNER

* O Gud, du som regerar dina kristtrognas hjärtan och gör dem ens till sinnes, ge oss alla lust till vad du bjuder och längtan efter det som du har utlåvat, så att vi, när vi vandrar i denna ostadiga värld, med våra hjärtan har vår umgängelse i himmelen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som genom din Son, Jesus Kristus, har lovat oss din Helige Ande, som dömer världen och förhärligar Sonen. Vi tackar dej för att du genom denna sanningens Ande redan här på jorden för oss öppnar en levande gemenskap med dej och din Son. Vi ber dej: Upplys våra hjärtan, så att vi blir varse att Kristus alltjämt är oss nära i sin Ande och sitt ord. Hjälp oss att förbli fasta i vår kallelse och bära bestående frukt, till dess du leder oss in i din himmelska hälrighet. Amen.

 [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar