måndag 10 juni 2019

Inför Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen 2019 - Gud Fader, Son och Ande

Dagens bibelbok: SAKARJADu Herrens tjänare!

INLEDNING

Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen är "pingstens oktav", d.v.s. åttonde dagen räknat från Pingstdagen som är en av kyrkans storhelger. Men den liturgiska färgen är inte röd utan vit, och Trefaldighetshelgen bildar i Sverige utgångspunkt för den s.k. "trefaldighetstiden" som består av kyrkoårets andra hälft. I motsats till i många andra länder, där man räknar "söndagar efter pingst".

Den liturgiska musiken skiftar också nu: från påskserien till den s.k. "allmänna serien."

Heliga Trefaldighets dag är som en sammanfattning av julen, påsken och pingsten. Vi firar Faderns, Sonens och Andens gärningar och sjunger lovpsalmer till den Treenige Guden. Ett mysterium men också ett stort glädjeämne.TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 113:1-6 - om honom som sitter så högt men ser ner så djupt. Men läs hela psalmen, för hundra gubbar! Den är ju bara nio verser, så varför kapa den?

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 3:1-15 - om Moses och den brinnande busken,
jfr Tore Littmarcks fina visa Mose mötte Gud på ett ganska märkligt sätt

EPISTEL
Romarbrevet 11:33-36 - Paulus lovsång, jfr O vilket djup av rikedom (SvPs 376:4-5)

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 28:16-20 - om missionsbefallningen, jfr Halleluja! Ditt lov vi sjunger!

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Eller i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Läs en predikan av Lars Linderot i Högmässopredikningar!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Gud, vår Gud, vi lovar dig (SvPs 1986 nr 1), jfr den kortare versionen Store Gud, ditt namn ske pris (Stora Nätpsalmboken nr 7)
Lov, ära och pris (SvPs 1986 nr 10), jfr den längre versionen i Stora Nätpsalmboken nr 22
Allena Gud i himmelrik (SvPs 1986 nr 18)
Du för vars allmaktsord (SvPs 1986 nr 19)
Måne och sol (SvPs 1986 nr 21)
Se, jag vill bära (SvPs 1986 nr 89)
* Helige som bor i ljuset (SvPs 1986 nr 379:5-7), jfr Stora Nätpsalmboken nr 21
Gud trefaldig, stå oss bi (SvPs 1986 nr 336), jfr Gud treenig, stå oss bi (Stora Nätpsalmboken nr 51)
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs 1986 nr 337)
Som ett klockspel hör jag dig (SvPs 1986 nr 338)
Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs 1986 nr 339)
O Fader vår, barmhärtig, god (SvPs 1986 nr 372), jfr Stora Nätpsalmboken nr 47
O vilket djup av rikedom (SvPs 1986 nr 376:4-5)
* Halleluja! Ditt lov vi sjunger (SvPs 1986/2003 nr 705)
* O Gud, som skapat vind och hav (SvPs 1986/2003 nr 712)
Helige Fader, jag tillbeder dej (Stora Nätpsalmboken nr 40)
Vår Herres Jesu Kristi nåd (Stora Nätpsalmboken nr 41)
Vår Gud är så stor (Stora Nätpsalmboken nr 48)
Vad inte ens en klok och lärd (Stora Nätpsalmboken nr 49)
Vår Fader, låt ditt starka ord (Stora Nätpsalmboken nr 50)
O Gud, vår Fader (Stora Nätpsalmboken nr 45)
Vi tro på en allsmäktig Gud (Stora Nätpsalmboken nr 52)
Du heliga Treenighet (Stora Nätpsalmboken nr 53)
* Äran tillhör Fadern/Glory to the Father (Sionstoner) 


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* När de 4 allmänna böndagarna togs bort år 1983 förlades Missionsdagen till Heliga Trefaldighets dag. Men fokuserar vi verkligen missionen? Låt oss göra det! Det passar ju ytterst bra att så här på Pingstdagens oktavdag aktualisera världsmissionen. Åtminstone borde kollekt till någon verklig missionsorganisation vara obligatorisk denna dag.

* Låt gudstjänsten präglas av lovsång! Det här är en riktig glädjedag och det finns många fina lovpsalmer på temat Fadern, Sonen och den helige Ande!

* Sätt gärna upp den här löpsedeln på anslagstavlorna i byn/stan - Svenska kyrkan hade den i Byske en gång på 80-talet, men den duger naturligtvis bra som predikoutkast också:

ALL MAKT
ALLA FOLK
ALLA DAGAR


* Använd gärna nicenska trosbekännelsen denna högtidsdag - den uppbyggligaste ("för oss människor och för vår salighets skull", "för oss korsfäst", "efter Skrifterna"):

Den nicaenska trosbekännelsen
Nicaenum på grekiska
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* I vilka avseenden kan Treenigheten förklaras/åskådliggöras och i vilka avseenden inte? Hur bemöter vi kritiken mot treenighetsläran från såväl muslimer som arianer (typ Jehovas Vittnen)?

* Apropå pingsten - låter vi både första, andra och tredje trosartikeln få sin rätta plats i våra sammanhang? Repetera gärna Luthers förklaringar i lilla katekesen!
BÖNER

* O allsmäktige evige Gud! Du som givit oss, dina fattiga tjänare, den rätta tron, så att vi kan bekänna dej vara till personerna en sann trefaldighet, och dock i Gudomsväsendet en rätt enighet: vi ber att vi med samma tro må bli beskärmade från allt det som kan vara skadligt för oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Herre Gud, himmelske Fader: vi arma syndare bekänner att det i oss, det är i vårt kött, inte finns något gott, och att vi därför skulle dö i synden och för evigt fördärvas, eftersom det som är fött av kött är kött och inte kan se ditt rike. Men vi ber: var oss nådig och barmhärtig och sänd oss i våra hjärtan din helige Ande för din Sons, Jesu Kristi skull, och gör oss till nya människor, så att vi med visshet tror våra synders förlåtelse genom Kristus, som är oss tillsagd i döpelsen, och förökas i kärleken till vår nästa och allehanda kristliga dygder dag ifrån dag, och får en evig salighet. Amen.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande vare med er alla. Amen  (2 Kor. 13:13)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar