tisdag 1 november 2016

Inför Alla Helgons Dag 2016 - Helgonen

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

All-Saints.jpg


INLEDNING

Höstens verkliga "storhelg", åtminstone mätt i antalet kyrkobesök. Kanske borde man, som någon föreslog, vända på helgdagarna, så att "Alla själars dag" (som nu ligger på söndagen) läggs den här dagen, då alla ändå tänker på de döda en masse ("alla själar"), och så att man firar "Alla helgons dag" på söndagen, då man har firat minnet av alla sina döda och kan ta till sej en del berättelser och reflektioner kring helgonen specifikt.

I varje fall är det viktigt att också i praktiken skilja mellan "alla helgon" och "alla själar" - där har Svenska kyrkan ofta svårt just nu. Måtte alla själar bli helgon - men det har vi tyvärr inget löfte om.

Alla helgons dag inleder november månads allvarliga, avslutande kyrkoårsdel, där både döden och evigheten kommer i fokus, men också, ja, just därigenom, både vår Gud och vår nästa. Den liturgiska färgen är vit - dagen handlar ju faktiskt också om himlen! - och se s.k. altarljusen är fyra. Blommorna på nattvardsbordet ska helst vara både vita och röda. Vitt betecknar den segrande kyrkan, ecclesia triumphans, och rött den stridande och lidande kyrkan).

Dagens symbol är en krona med ett palmblad och en lagerkvist - en symbol för dem som nått målet och fått livets krona eller segerkrans.TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 126 - om att så med tårar och skörda med jubel

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jes. 60:18-22 - om hur Gud skall vara vårt eviga ljus och sorgedagarna ta slut

EPISTEL
Hebr. 12:1-3 - om att vi är omgivna av en sky av vittnen men bör ha vår blick fäst vid Jesus

EVANGELIUM
Matt. 5:13-16 - om att vi är jordens salt och världens ljus 
(efter saligprisningarna ur Bergspredikan, som gärna också kan läsas)
Jfr bibelvisan
Jag vill va´ ett ljus som lyser i mörkret,
jag vill va´ ett salt med en äkta funktion,
jag vill gärna bo i staden på berget,
den kan ingen dölja, den kan alla se.

Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket! Och en till!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Eller Lars Linderots i Högmässopredikningar!PSALMER OCH SÅNGER PÅ ALLA HELGONS DAG

Helig, helig, helig (SvPs1986 nr 3)
Kom, låt oss nu förenas här (SvPs1986 nr 16)
Hör, hur tempelsången stiger (SvPs1986 nr 77)
I himmelen, i himmelen (SvPs1986 nr 169)
Den stora vita skaran där (SvPs1986 nr 170)
För alla helgon, som i kamp för tron (SvPs1986 nr 171)
De skall gå till den heliga staden (SvPs1986 nr 172)
O hur saligt att få vandra (SvPs1986 nr 300)
De kommer från öst och väst (SvPs1986 nr 323)
Välsignade alla ni kära (SvPs1986 nr 485)
Det finns ett land av ljus och sång (SvPs1986 nr 636)
Hur mäktig är en sabbat (SvPs1986 nr 641)
Här kommer en sång om helgonen (Stora Nätpsalmboken nr 364)
Johannes såg en härlig syn (Stora Nätpsalmboken nr 365)
Den stora skaran kring Guds tron (Stora Nätpsalmboken nr 367)
Vem är skaran som syns glimma (Stora Nätpsalmboken nr 371)
Vem är den stora skaran där (Stora Nätpsalmboken nr 372)
När alla helgon tågar in (Oh, when the saints go marching in)  (Stora Nätpsalmboken nr 889)
Jerusalem, du högtbelägna stad (Stora Nätpsalmboken nr 919)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Lord, I want to be a Christian in my heart)
Amen! Lovet och priset (Birger Gran)
Utpräglade kör- eller solosånger:
Den heliga staden (Stephen Adams)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Slå tydligt fast både att alla döda inte är helgon, och att alla helgon inte är döda. Evangelisera! Försök visa frälsningens väg, så att den som är i kyrkan för enda/sista gången får någorlunda klara besked om vad det handlar om. (Ledtråd: Jesus).

* Markera distans till Halloween och "Alla helgons blodiga natt" - men undvik inte blodet och martyriet som så många helgon, inte minst i vår tid, fått gå igenom. Nämn gärna några vid namn. Men "alla helgon är inte döda, och alla döda är inte helgon".

* Använd många levande ljus och låt gudstjänsten präglas av sång, bön och/eller meditativ instrumentalmusik.

* Sjung omkvädet "O when the saints" tillsammans flera gånger, både på svenska och på engelska. Det är en jättefin bön!

* Läs ur den Augsburgska bekännelsens apologi, art. XII "Om åkallandet av helgonen". Ja, dela ut den till gudstjänstbesökarna, så här vid inledningen av reformationsåret!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vem är ett helgon? Hur blir man det? (Jfr romersk och evangelisk definition). Vad är det för skillnad/likhet mellan helgon och "människor av god vilja"?

* Vilka kristustroende människor i vår väg tackar vi personligen särskilt vår Herre för? Finns det några som idag skulle kunna behöva en uppmuntrande tackhälsning? (Alla helgon är inte döda).

* Vilka missbruk som tas upp i Augsburgska bekännelsens apologi (se ovan) är aktuella att ifrågasätta än idag? Vilka är mindre aktuella?

* Lurar våra kyrkor människor i vår tid? Ger vi intryck av att alla blir saliga när de dör, oavsett förhållningssätt till Jesus? Det som är vår bön och förhoppning kan bli livsfarligt som förkunnelse. (Jfr citatet "Det finns ingen död som ej bytes i glädje" på framsidan av Verbums begravningsmagasin 2009, tryckt i tiotusentals exemplar).


BÖNER

* Introitus: Saliga är de som kommer ur den stora bedrövelsen, och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Saliga är de människor som i Gud har sin starkhet, de vilkas håg står till Herrens vägar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

* O allsmäktige Gud, ge oss den nåden att dina helgons exempel och förebild uppväcker oss till ett heligt liv, och ge oss nåd att vi, liksom vi firar deras åminnelse, också må efterfölja dem i tron och i goda gärningar. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som av din stora nåd har gjort ringa och syndiga människor til dina utkorade helgon, vi ber dej: Helga oss till ande, själ och kropp, genom din Ande, och behåll oss fasta vid ditt ord, så att vi växer till i kunskapen om din Son, vår Frälsare. Styrk oss att dag för dag efterfölja honom i helighet, lydnad och rättfärdighet, tills striden och vedermödan har en ände och du låter oss saligt skiljas hädan, för att av nåd uppta oss i skaran av dem som lovar och prisar dej i den stora helgedomen i himmelen. Amen.

* I samband med tacksägelseringningen: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar