söndag 29 januari 2017

Inför Kyndelsmässodagen 2017 - Uppenbarelsens ljus

Du Herrens tjänare!

INLEDNING
  
Kyndelsmässodagen är julkretsens sista stora festdag och betyder egentligen "Ljusmässodagen". Ibland kallas den även "lillejul". Ljuset är dagens symbol - egentligen en symbol för Jesus, som sa: "Jag är världens ljus", men som också sa till sina lärjungar: "Ni är världens ljus."

Dagen har också i svensk tradition kallats "Jungfru Marie kyrkogångsdag", eftersom den handlar om hur Josef och Maria bar fram Jesus i templet när han var 40 dagar gammal ("tempelgångsdag" hade alltså varit en adekvatare och mindre etnocentrisk benämning - å andra sidan har våra kyrkor ofta kallats "tempel" i svenskkyrklig tradition).  "Fyrtiondedag Jul", den "rätta" Kyndelsmässodagen, infaller dock redan den 2 februari.

Liturgisk färg är vit, altarljusen sex, eftersom Kyndelsmässodagen är en riktig Kristusfest. Altarblommorna är vita, röda och blå (blått är Marias färg). Julseriens musik används - och dagen firas nuförtiden som en särskild "Kyrkomusikens dag".

I en del församlingar låter man adventsljusstakar och andra "juleljus" stå kvar i fönstren på församlingshem och liknande fram till Kyndelsmässodagen. Men julen varar ju ej till påska, och efter Kyndelsmässodagen är det i allmänhet (fast inte om påsken är mycket sen!) dags att konstatera: "Däremellan kommer (för-)fastan." Så har julen inte farit ut vid Knut (Tjugondedag Jul) är det hög tid nu på Fyrtiondedagen, även om Lina Sandell i en sång påminner om att när vi vilar hos Jesus, "då har vi jul i fastan / och mitt i vintern vår"!


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 138
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Mika 7:7-8 - om att spana efter Herren i mörkret
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

"EPISTEL"
Apostlagärningarna 2:42-46 - om de fyra "B:na"
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 2:22-40 - om hur Jesus bärs fram i templet
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Lars Linderots predikan i hans Högmässopredikningar (om du vågar!).
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket! Alt. familjegudstjänst 1. Alt. familjegudstjänst 2.

Alt. Matteusevangeliet 13:31-33 - om senapskornet och surdegen
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i himmelskt söndagsgodis! Och här mer godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ KYNDELSMÄSSODAGEN

Brist ut, min själ, i lovsångsljud (SvPs1986 nr 12)
Vänligt över jorden glänser (SvPs1986 nr 34)
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Världens Frälsare kom här (SvPs1986 nr 112)
Gud av Gud Fader (SvPs1986 nr 122:2-5)
Nu segrar alla trognas hopp (SvPs1986 nr 132)
Ljus som liv åt världen gav (SvPs1986 nr 331)
Guds härlighet oss styrka ger (SvPs1986 nr 332)
Kristus, Konung som hör hemma (SvPs1986 nr 348)
Du morgonstjärna, mild och ren (SvPs1986 nr 478), jfr Stora Nätpsalmboken 356)
Jungfru Maria, jungfru Maria (SvPs1986 nr 479)
Ljus av ljus, o morgonstjärna (SvPs1986 nr 488:1-2)
Hur härligt vittna land och sjö (SvPs1986 nr 518, jfr Stora Nätpsalmboken 466)
Varför gick vi bort att söka (SvPs1986 nr 531)
Gud bor i ett ljus (SvPs1986 nr 605)
Skydda oss, Herre, medan vi vakar (SvPs1986 nr 677)
Lova Herren, min själ (SvPs1986 nr 684)
Barn och stjärnor föds i mörkret (SvPs1986/2003 nr 744)
Store Gud, ditt namn ske pris (Stora Nätpsalmboken nr 7)
Var min vision och mitt hjärtas regent (Stora Nätpsalmboken nr 35)
Nu får din tjänare i frid (Stora Nätpsalmboken nr 353)
* Följ Maria till Guds stad (Stora Nätpsalmboken nr 354)
* O du som till ditt tempel kom (Stora Nätpsalmboken nr 355)
Du som är morgonrodnadens klarhet (Stora Nätpsalmboken nr 378)
Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus (Stora Nätpsalmboken nr 568)
Vi ska vandra i Guds kärleks ljus (Stora Nätpsalmboken nr 826)
Tio kyrkogångare (Kyrksång/Sionstoner)
Lys på mej (Missionsmusik)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Det passar bra med en dopfest idag för barnen som under året "burits fram i templet" och för dem som - gärna! - blir döpta just idag. Förbön för alla under året födda barn passar också bra.

* Man kan visa och tala om olika slags ljus - och olika faser i livet och året - den här dagen: dopljus, adventsljus, lucialjus, gravljus et c. Och även om vi inte praktiserar någon direkt "ljusvälsignelse" - sånt som Luther närmast fnyser åt i Kyrkopostillan - kan varje gudstjänstdeltagare gärna i enlighet med gammal tradition få ett litet andaktsljus med sej hem denna dag.

* Eftersom det är kyrkomusikens dag kan kyrkokören gärna medverka och/eller kantorn förbereda ett extra maffigt postludium! Ev. orgelvisning? "Kommenterad" högmässa passar också bra idag - särskilt om kommentarerna fokuserar musikinslagen.

* Eftersom dagen även kallas "Jungfru Marie Kyrkogångsdag" kan även kyrkogångarens höga ämbete aktualiseras, jfr Hebréerbrevet 10:25. Vilken tjänst gör vi varandra genom att sluta upp i söndagsgudstjänsten? Och vilken otjänst gjorde kyrkogångsplikten under gångna sekler (som barnaföderskor befriades ifrån fram till "kyrktagningen" efter en dryg månad)? Jfr USA...

* Man kan gärna sjunga "Nu är det jul igen" med barnen vid kyrkkaffet, knyta an till julen, hjälpas åt att upptäcka ev. kvarvarande julsaker samt berätta lite extra om kyrkoåret och det som väntar: Fastan. Men allra först förfastan och Reformationsdagen Sexagesima, då "Uppenbarelsens ljus" konkretiseras och vi på nytt sätter Guds ord och Skrifternas tröst, d.v.s. Jesus, i centrum.

* Man kan på denna "Mariadag" berätta om idén bakom Rosenkransen - om Jesus´ liv sett genom mor Marias ögon: de Glädjerika, Smärterika och Ärorika mysterierna, samt Ljusets och livets mysterier. Vad gäller "de ärorika mysterierna" kan man istället för Marie kroppsliga himmelsfärd (som är obestyrkt i Skriften) tänka på varje kristens hädanfärd, och istället för - eller tillsammans med - Marie kröning kan man tänka på Brudens, hela Kyrkans kröning vid Jesus´ återkomst. Istället för att be Ave Maria kan man erinra sej ängeln Gabriels och Elisabets hälsningar och be Jesusbönen. Men Herrens bön och Gloria Patri är det ju gott att be ograverade mellan varje "mysterium", medan Fatimabönen endast må användas i reformerad version, t.ex.: "O min Jesus, förlåt oss alla våra synder. Bevara oss från helvetets eld och led oss alla till himmelen genom din barmhärtighet." Själva de heliga mysterierna är förvisso väl värda att begrunda dagligen - i den världsvida kyrkans gemenskap.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN


* Vad innebär det att Gud är "ljus"? Vad får vi för associationer och hur förklaras det i Bibeln?

* På vilket sätt är Josef och Maria våra och hela församlingens förebilder i det som sker denna dag?

* Vad kan de äldre i församlingen betyda - med Simeon och Hanna som förebilder? Och hur kan vi alla en dag "gå hem i frid"?

* Hur ska renhetsföreskrifterna och offren tolkas i Nya Testamentets ljus? Handlar det bara om föråldrade och obegripliga judiska seder? Eller möter vi också här ett gudomligt budskap om synd och försoning som - trots offrens och GT-reglernas upphörande - gäller genom alla tider?

* Hur ser du på den gamla kyrkotagningsseden, som behölls även i nya förbundets tid, ja, t.o.m. efter reformationen, och fanns kvar t.o.m. även 1942? Var det ett uttryck för kvinnoförtryck eller var befrielsen från kyrkogångsplikten en - särskilt vintertid - uppskattad "ledighet"? Läs Birgitte Boyes underbara "kyrkotagningspsalm"! Och läs hur Sveriges förste lutherske ärkebiskop tar avstånd från obsoleta "orenhetsföreställningar":

"Såsom barnsbörden är gudz godha ordningh och ägitt werk, så må och ingen Quinna för then skul aff hans församblingh lijka som oreen, vttsatt warda, Ja huar barnaföderskonas mackt så tilsade, måtte hon wäl strax samma dagh, gå vthan inleedningh och allahanda sådana Ceremonier, i kyrkio, och thzr (ther) tacka gudi för hans gåffua och förlosningh, Huilkit och Gregorius bekenner." 

(Laurentius Petri Nericius, ärkebiskop i Svenska kyrkan 1531-70, cit. efter Dahlby/Lundberg Nya kyrkokalendern Verbum 1983 s. 79)

* Hur kan Josef och Maria lugnt gå till templet med Jesus efter 40 dagar? Har de inte redan flytt till Egypten? Läs Ärkebiskopens bibelkunskaper.

BÖNER

* Introitus: Vi tänker, o Gud, på din nåd och härlighet, när vi står i ditt tempel. Såsom ditt namn, o Gud, så når ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet. Stor är Herren och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

* O allsmäktige, evige Gud, vars enfödde Son denna dag vart framburen inför dej i templet! Giv oss, som genom honom blivit dina barn, ett rent hjärta, så att vi alltid i trygghet och i visshet om ditt välbehag kan komma inför ditt heliga ansikte. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som har skänkt oss din Son till Frälsare, för att han skulle vara ett ljus för hedningarna och ge härlighet åt sitt folk Israel. Vi ber dej: Låt ditt ljus lysa i denna mörka värld. Ge våra skumma ögon syn, så att vi i denne din Son ser din nåd uppenbarad och hos honom finner hjälp mot fördärvets makter, till dess vi, frälsta från allt ont, får fara hädan i frid, såsom du har lovat i ditt ord. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* [Vid ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi när vi ska skiljas från detta förgängliga livet må vara beredda till en salig hädanfärd.

* När jag skall lämna världen,
o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden
min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden
i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden,
o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma
själv för mitt öga fram.
Ack, låt mig då förnimma
din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma
i djupet av min själ
och dödens smärta glömma.
Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats:


* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må så Gud, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar