måndag 16 januari 2017

Inför Tredje söndagen efter Trettondedagen 2017 - Jesus skapar tro

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!


INLEDNING

Efter Jesus´ dop och bröllopet i Kana visas nu Jesus´ härlighet genom det blotta faktum att han har makt att skapa - tro! Oavsett om han gör andra under eller inte. Den samariska kvinnan och hennes grannar kom t.ex. till tro helt utan andra mirakel än Jesus´ kunskaper om - människans synd!

Jämför med Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden (Cantate), Nittonde resp. Tjugonde söndagen efter pingst, som också har olika aspekter på tron som tema.

Observera också att förra söndagens tema (Livets källa) går igen i dagens psaltarpsalm: "Hos dig är livets källa."

Den liturgiska färgen är grön, altarljusen två och blommorna vita och röda. En gammal symbol från 500-talet är bilden av Mose som slår på klippan så att det kommer fram vatten till Israels barn under ökenvandringen - enligt Paulus är Kristus "den klippa som följde dem" (jfr förra söndagens tema). Julserien fortsätter på kyrkomusikens område i väntan på Kyndelsmässodagen och Jesusbarnets frambärande i templet.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 36:6-10 - om att Herrens nåd sträcker sej till himlen, jfr Till himlarna når din barmhärtighet, Gud
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Kungaboken 5:1-4, 9-15 - om den spetälske Naaman
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Andra Korintierbrevet 1:3-7 - om att trösta med den tröst vi själva får av Gud
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 4:46-54 - om kungatjänaren med den sjuke sonen
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära (SvPs1986 nr 2)
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Jesus från Nasaret går här fram (SvPs1986 nr 39)
O giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44)
Livets Ande, kom från ovan (SvPs1986 nr 53)
Herre, jag vill bida (SvPs1986 nr 206)
Gud, för dig är allting klart (SvPs1986 nr 217:1-4)
Jag skulle vilja våga tro (SvPs1986 nr 219)
I tro under himmelens skyar (SvPs1986 nr 228)
O giv oss, Herre, av den tro (SvPs1986 nr 253)
När ingen ljusning alls jag finner (SvPs1986 nr 270)
Det finns en väg till himmelen (SvPs1986 nr 303)
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs1986 nr 337)
Änglarna sjunger i himlen (SvPs1986 nr 333)
* Din nåd är dyrbar o Gud (SvPs1986/2003 nr 760)
* Ge oss mod att våga leva (SvPs1986/2003 nr 787)
Till himlarna når din barmhärtighet, Gud (Stora Nätpsalmboken nr 17)
Jesus, du vår salighet (Stora Nätpsalmboken nr 103)
* Idag till världens Herre kom (Stora Nätpsalmboken nr 112)
Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak (Stora Nätpsalmboken nr 189)
Jag är svag men stark du är (Just a closer walk with Thee) (Stora Nätpsalmboken nr 580)
Hur skall jag till målet hinna (Stora Nätpsalmboken nr 592)
Ja, jag känner Herren / O I know the Lord (Andliga visor)
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Söndagens texter uppmärksammar "främlingen" och den oväntat starka tro som väcks utanför de givna "fållorna". Världsmissionen kan gärna både uppmärksammas och problematiseras även denna söndag i trettondedagstiden.

* Tillfälle till förbön för både kropp och själ aktualiseras av flera av dagens texter. Infoga gärna en sådan förbön i samband med nattvardsfirandet och/eller kyrkans allmänna förbön.

* Man kan arbeta med kyrkans trosbekännelse ("Credo") och aktualisera såväl den apostoliska som den nicaenska som olika nyare bekännelser (vissa psalmer t.ex.) till den treenige guden. Man kan även prova att använda psalmen "Jag skulle vilja våga tro" (SvPs1986 nr 219) som alternativ "trosbekännelse" (jfr vad Erik Pontoppidan kallar "längtanstro).

* Man kan dramatisera berättelsen om Naaman och flickan som tipsar om Elisa! (Möjligen kan någon få doppa huvudet sju gånger i en skål också ;o)

* Man kan med fördel leka "Gör si/gör så" eller "Följa John" i söndagsskolan, om man berättar om den romerske officeren och det han säger om sin erfarenhet av ledarskap. Låt barnen turas om att leda! Samtala gärna med lite äldre barn om när det är rätt att lyda en order och när man måste lyda Gud mer än människor (när ledaren s.a.s. säger "Gör si" ;o).

* Gör reklam för Fjärde söndagen efter trettondedagen (Jesus är vårt hopp - om när Petrus gick på vattnet). Så att var och en av dagens kyrkobesökare återvänder nästa helg och har två andra med sej!FRÅGOR ATT DISKUTERA FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN


* På vilket sätt kan människan medverka alt. inte medverka till sin omvändelse? Jfr Paulus i Rom. 10:14-17, de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna och klassisk väckelseförkunnelse.

* Hur enkelt är det egentligen att "tro" och hur klandervärt är det att inte tro? (Har med förra frågan att göra).

* Är all tro frälsande och vad är i annat fall kännetecknen på en "sann tro"? Jfr Hebréerbrevet 11 (trons kapitel) och samtala om "bastron" som uttrycks i v. 6 - är den en "tillräcklig", rättfärdiggörande tro eller helt enkelt en nödvändig "starttro" som i o f s delas av många religioner?

* Diskutera skillnaden mellan ens personliga tro ("den vi tror med") och "vår heliga kristna tro" ("den vi tror på") som vi bekänner i gudstjänsten. Jfr gärna olika översättningar av Hebreerbrevet 11:1!BÖNER


* O Herre vår Gud, himmelske Fader, du som i din outgrundliga barmhärtighet har älskat oss och givit oss din enfödde Son till Frälsare, för att den som tror på honom ska leva om han än dör. Vi ber dej: uppväck genom din helige Ande våra hjärtan till att fast och stadigt tro att vi genom Kristus har syndernas förlåtelse och det eviga livet. Så att vi håller oss till denne vår Frälsare och förblir trygga nu och i vår sista stund - och så genom honom blir evigt saliga. Genom honom, din Son, vår Herre. Amen.

* [I samband med tacksägelseringningen]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar