måndag 14 mars 2016

Inför Palmsöndagen 2016 - Vägen till korsetDu Herrens tjänare!INLEDNING

Detta är en viktig firningsdag i kyrkans år, men fastetidens violetta färg och fasteseriens vemodiga mollmusik består även under Palmsöndagen. Vi är mitt inne i Passionstiden, och förekommande altarskåp brukar vara stängda. Palmsöndagen inleder också Stilla veckan, och de nästföljande gudstjänsterna är Skärtorsdagens och Långfredagens.

Det handlar alltså inte om en upprepning av Första advent som är riktad mot Julen. Palmsöndagen är riktad mot Påsken även om evangelietexterna liksom då handlar om Kristi intåg i Jerusalem och dagarna på så sätt ofrånkomligen påminner om varandra. Palmsöndagen är mer mollstämd - men ändå inte vemodig utan fylld av glädje över Kristi kärlek, över att han inte tvekade utan valde den svåra vägen för vår skull.

Symbol: Två palmkvistar runt en kalk och en korsmärkt oblat. Altarljus två. Blommor röda och vita (vinets och brödets färger). Istället för blommor kan man också använda sälgkvistar ("Nordens palmer").
TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 118:19-29 - om den dag som Herren har gjort, jfr Detta är dagen

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 56:6-8  - om att Guds hus ska kallas ett bönens hus för alla folk

EPISTELTEXT
Efesierbrevet 2:12-16 -  om att Jesus är vår frid och fred

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 21:1-11 - om hur Jesus rider in i Jerusalem

Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och annat material inför Stilla veckan och Stora påsken i Himmelskt söndagsgodis!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ PALMSÖNDAGEN

* Högtlovat vare Jesu namn (SvPs1986 nr 14)
* För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
Kristus kommer, Davids Son (SvPs1986 nr 111)
* Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
* Den kärlek du till världen bar (SvPs1986 nr 137)
* Dig vi lovsjunger, ärar (SvPs1986 nr 443)
* Dig, min Jesus, nu jag skådar (SvPs1986 nr 446), jfr Vilken kärlek du bevisat (Stora Nätpsalmboken nr 267)
* O höge konung, hög för alla tider (SvPs1986 nr 452:6-8)
* Litanian (SvPs1986 nr 700:1)
* Herre, du vandrar försoningens väg (SvPs1986 nr 738)
I din glädje, o Gud, vill vi sjunga (Stora Nätpsalmboken nr 19)
Kungars Kung och Herrars Herre (Stora Nätpsalmboken nr 117)
* Detta är dagen (Stora Nätpsalmboken nr 158)
Konung är du visst (Stora Nätpsalmboken nr 237)
Med sina barn nu jublar Salem (Stora Nätpsalmboken nr 238)
* Jesus, du som segern vinner (Stora Nätpsalmboken nr 265)
* Dej vare pris och ära (Stora Nätpsalmboken nr 266)
Han är kungars Kung (Stora Nätpsalmboken nr 330)
* Dig vare pris och ära (Missionspsalmboken)
* Sju böner vår Herre har lärt oss (Kyrkovisor)
Hosianna, hosianna till Guds dyra offerlamm (Bengt Johansson)
* Visa på Palmsöndagen (Hans Blennow, Noas Blues och andra visor)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Ta vara på processionsmöjligheterna denna dag - börja gärna utanför kyrkan så förbipasserande undrar vad som står på! Sjung "Dej vi lovsjunger, ärar" (SvPs1986 nr 443). Använd grankvistar, sälgkvistar, palmkors eller vad som helst - det barnen minns, minns även vi vuxna ;o) Bered en väg för Herren!

* Glöm inte att temat är "Vägen till korset". Jag hörde en präst som firat palmsöndag på Teneriffa och sett en procession, där en skulptur av Jesus och åsnan dragits på en vagn med dansande, färgglada flickor framför och trummande, svarta män bakom som föreställde en exekutionspatrull. Så oerhört kontrastrik är Palmsöndagen.

* Introducera "Stilla veckan" och dess dagar! Äger ett påskspel rum på Dymmelonsdag (som i bl.a. Bollnäs och Iggesund) bör detta få lite extra "reklam" idag. Men framför allt påskhelgen Skärstorsdag-Annandag Påsk, naturligtvis. (Glöm inte Emmausvandring eller stiftshögmässa på Annandag Påsk!).

* Avsluta fasteinsamlingen - ta in ev. fastesparbössor. Berätta om att palmsöndagens palmkors ska sparas till 2017 års askonsdag!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

*Är det någon skillnad på hur vi firar Jesus´ intåg i Jerusalem nu jämfört med vid Första söndagen i advent (då samma berättelse läses)?

* Hur tänker vi oss vägen till korset? Samtala om Jesus´ sinnesstämning - och folkets!

* Hur kan Stilla veckan få bli verkligt "stilla" i en jäktad värld? Vågar vi ha utpräglat "tråkigt" ett tag före påsk? (Jfr hur svårt det är att fira adventsfastan och låta julen bli den verkliga jubelhelgen!).

* Kan vi skriva påskkort tillsammans och/eller öva passions- och påskpsalmer idag? Vilka skulle behöva få besök eller hjälp med att ta sej till kyrkan under veckan?

HÖGTIDSBÖNER

* Allsmäktige, evige Gud, du som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din Son bli människa och lida korsets död, lär oss genom hans tålamod lydnad för din vilja, så att vi får del i hans uppståndelse. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Herre vår Gud, himmelske Fader, till dej kommer vi med tacksägelse, lov och pris, för att du skänkt oss din Son, sanningens Konung, att göra oss fria från syndens och dödens makt. Vi ber dej: Upplys, regera och ledsaga oss genom din helige Ande, så att vi stadigt håller oss till Kristus allena. Ge oss nåd att inte, som världen, ta anstöt av hans utvärtes ringhet och förakta hans ord, utan genom fast förtröstan till honom bli saliga i evighet. Amen.

* I samband med ev. tacksägelseringning: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
APOSTOLISKA LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar