måndag 21 mars 2016

Inför Skärtorsdagen 2016 - Det nya förbundet

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här.
Du Herrens tjänare!

File:Duccio di Buoninsegna 017.jpgINLEDNING

Skärtorsdagen är en botdag, vars namn kommer av ordet "skära" (=rena). Men den är också en glädjedag till minne av nattvardens instiftande och det nya förbundet i Jesu blod. Det blod som verkligen renar från all synd och med hans egna ord "utgjuts för många till syndernas förlåtelse".

Liturgisk färg vit under kvällens mässa (övriga dagen violett/blå). Altarljus två, blommor röda och vita (vinets och brödets färger). Liturgisk musik enligt fasteserien.

Symbol: En korsmärkt oblat ovanför en kalk. Altarljus två. Blommor röda och vita (vinets och brödets färger). Istället för blommor kan man också använda sälgkvistar ("Nordens palmer").TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 111:1-5 - om att tacka Herren av hela sitt hjärta
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
2 Moseboken 12:1-14 - om påskalammet
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Korintierbrevet 11:20-25 - om natten då Herren Jesus blev förrådd
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 26:17-30 - om påskmåltiden, förrädaren och nattvardens instiftande
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ SKÄRTORSDAGEN

* O Jesus, än de dina (SvPs1986 nr 70)
* Du sanna vinträd, Jesu kär (SvPs1986 nr 72)
* Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
* När vi delar det bröd som han oss ger (SvPs1986 nr 75, jfr Stora Nätpsalmboken nr 187)
* Gud, vår lösta tunga (SvPs1986 nr 76)
* Den kärlek du till världen bar (SvPs1986 nr 137)
* Den stunden i Getsemane (SvPs1986 nr 139)
* När världens Frälsare jag ser (SvPs1986 nr 145)
* O Kriste, du som ljuset är (SvPs1986 nr 185)
* Jesus Kristus är vår hälsa (SvPs1986 nr 386)
* Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör (SvPs1986 nr 390,  jfr Stora Nätpsalmboken nr 190)
* Du öppnar, o evige Fader (SvPs1986 nr 393) 
* Kläd dig, själ, i högtidskläder (SvPs1986 nr 394)
* Min själ, du måste nu glömma (SvPs1986 nr 440)
* När över Kidrons bäck du går (SvPs1986 nr 451) 
* Dej, o Jesus, vill vi prisa (Stora Nätpsalmboken nr 101)
* Vår Herre Jesus i den natt (Stora Nätpsalmboken nr 191:2-4)
* Högt må prisa varje tunga (Stora Nätpsalmboken nr 194)
* Från örtagården leder (Stora Nätpsalmboken nr 276)
* Kung i törnekrona (Stora Nätpsalmboken nr 279)
* Jesus till Getsemane har gått (Stora Nätpsalmboken nr 291)
* Av helig längtan hjärtat slår (Missionspsalmboken)
* Säll den som håller Jesus kär (Missionspalmboken)
* Vår Herres Jesu minnesfest (Missionspsalmboken)
* O låt mej få vara en liten kvist (Sionstoner)
TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Kan man ordna en frivillig "fotatvagning" med varmt vatten och grovsalt? (Jfr hur påven tvättar fötter på sina präster eller - den senaste - på intagna i ett ungdomsfängelse!).

* Duka av altaret tillsammans under tystnad efter mässans slut - ge gärna ev. närvarande barn en "bär-uppgift"! Man kan sedan be Psaltaren 22 tillsammans, gärna växelvis.

* Om man vill kan bröd och vindruvor serveras efter mässan, med läsning av Jesu avskedstal i Johannesevangeliet 14-19 (mäktigt långt!) eller Andra akten i Kristi lidandes historia. "Markusserien" i all ära, men det sammanställda dramat är inte fel att använda i vår tid heller!

* Man kan också (eller bara) lämna kyrkan öppen några timmar efteråt för enskild meditation och andakt.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad menas med "det nya förbundet i mitt blod"?

* Vad har nattvarden för betydelse för oss idag? Tar vi den på allvar så mycket att den kan göra oss glada?

* På vilka sätt kan vi "tvätta varandras fötter" både bildligt och bokstavligt i vår tid? Vilka är argumenten för att också vi sentida lärjungar bör två varandras fötter också helt bokstavligt? Vilka är argumenten emot?

* Samtala kring Tore Littmarcks dikt "En enda kände all världens nöd". Första och sista strofen lyder:

En enda kände all världens nöd,
då man gav honom vin och galla.
Ett enda kors och ett enda bröd -
det är lika för mej och för alla.

En enda kalk och ett enda bord,
det är lika för mej och för alla.
Jag kommer bara på Jesu ord,
för att han har velat mej kalla.BÖNER

*  Som spridda sädeskornen
från när och fjärran fält
församlats och i brödet
till ett har sammansmält,
så må din kyrka samlas,
o Gud, från världen vid,
och sist till ett förenas
i himmelrikets frid.

* I samband med ev. tacksägelseringning: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.APOSTOLISKA LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

 * Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar