måndag 4 december 2017

Inför Andra söndagen i advent 2017 - Guds rike är nära

Du Herrens tjänare!

File:Advent wreath.jpg


INLEDNING


I och med andra söndagen i advent blir adventstidens karaktär av bot och beredelse tydlig. En del av novembertidens och "domssöndagarnas" teman blir åter aktuella - Herrens slutliga återkomst, hans "andra advent" om man så vill, lyfts fram mer här än under de övriga adventshelgerna.

Liturgisk färg violett/blå, altarljus två ("lag och evangelium"), altarblommor violetta/blå. Symbol duvan med olivkvisten:

När andra ljuset brinner
vi ser en annan syn:
vi ser hur Jesus kommer
i härlighet i skyn!

(alt:
När andra ljuset brinner,
då ropar Jesus: Kom!
För nu är tiden inne
att tro och vända om).

Se gärna även denna betraktelse av Agneta Enander!
TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 85:9-14 om hur godhet och trofasthet möts när fred och rättvisa omfamnar varandra
KXII KB1917 SFB B2000


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Mika 4:1-4 om svärd som ska smidas till plogbillar och spjut till vingårdsknivar

EPISTEL
Romarbrevet 15:4-7 om hur vi genom uthållighet och Skrifternas tröst kan bevara vårt hopp
KXII KB1917 SFB B2000

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 21:25-36 om tecken i solen och månen och stjärnorna och om rådlösheten inför havets och vågornas dån
KXII KB1917 SFB B2000

Läs predikan av Martin Luther i Huspostillan!

PSALMER OCH SÅNGER TILL ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Kristus kommer, Davids son (SvPs1986 nr 111)
Herre, när din dag är inne (SvPs1986 nr 174)
I tro under himmelens skyar (SvPs1986 nr 228)
O du som himlens stjärnor tänt (SvPs1986 nr 422)
Kom, Jesus, kom Immanuel (SvPs1986 nr 423)
Jag höja vill till Gud min sång (SvPs1986 nr 424), jfr Jag lyfter upp till Gud min sång (Stora Nätpsalmboken 874)
Guds Son en gång i morgonglans (SvPs1986 nr 490)
Advent är mörker och kyla (SvPs1986 nr 609)
Vaka och bed, ty dagen är nära (SvPs1986 nr 661)
I din glädje, o Gud, vill vi sjunga (Stora Nätpsalmboken nr 19)
När första ljuset brinner (Stora Nätpsalmboken nr 231)
Kristus, Konung stor (Stora Nätpsalmboken nr 374)
Och varje mänska ska leva i frihet (Stora Nätpsalmboken nr 812) - 1 årg.
Barmhärtig, nådig är vår Gud (Missionspsalmboken)
Utpräglade kör - eller solosånger:
Advent är väntans tid (Waldemar Åhlén)TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*Läs Joh. 1:1-5 sedan första adventsljuset tänts och Joh. 1:9-13 sedan andra adventsljuset tänts.

*Firas inte Herrens heliga nattvard varje söndag bör det absolut ske denna dag ("Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet").

*Anknyt till både förra helgen och kommande helg! Låt dagens predikan få sin fortsättning nästa söndag - ge en "cliffhanger" idag som gör att man gärna återvänder för att få höra om Johannes Döparens och hans budskap!

*Studera reformatorernas skrifter, t.ex. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, om hur Guds rike och dess närvaro i världen framställs där! Harmonierar det med Nya testamentets framställning?SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

*Vad menas med "Guds rike" och på vilket sätt kan det redan vara nära, ja, "inom oss"? På vilket sätt blir det synligt och "mitt ibland oss"? (Jfr Luk. 17:21 i olika översättningar).

*På vilka sätt är det hoppfullt och glädjande att Guds rike och Herren en dag "kommer"? I vilken mening kan det vara allvarligt och rent av skrämmande? Jfr Billy Grahams predikan.

* Eller ta, som kontrast, del av ärkebiskop(!) em K-G Hammars "vittnesbörd" - t.ex. 7 eller 10.30 minuter in i videon - enligt K-G spelar det inte så stor roll vad som hände för 2000 år sedan eftersom det inte gör så stor skillnad för honom, och enligt K-G kommer Jesus inte heller tillbaka vid historiens slut, utan bara i våra hjärtan här och nu och genom våra medmänniskor (där väl den enda uppståndelsen också skett, för Jesus har väl egentligen ruttnat sedan länge?).

*Hur kan rådlöshet och t.o.m. skräck inför vissa framtidsscenarion aktualiseras i utomkyrkliga sammanhang, jfr filmen The Day after Tomorrow? Likheter och skillnader gentemot kristen eskatologi?

*Hur mycket evangelium - glatt budskap - innehåller "dagens heliga evangelium"? Är det egentligen mest lag idag, ungefär som i domssöndagsevangeliet? Eller?
(OBS de olika definitionerna av "evangelium" beroende på om det får beteckna a) Nya testamentets redogörelser för Jesus´ liv, b) den kristna läran i sin helhet eller c) mer specifikt det goda budskapet om vad Gud genom Kristus gör och ger i kontrast till "lagen", budskapet om vad Gud kräver av oss. Liknande definitionsskillnader finns faktiskt beträffande begreppet "lagen" som antingen kan syfta på a) Moseböckerna/Torah ("lagen och profeterna"), b) Guds ord i allmänhet (jfr synonymerna i Psaltaren 119) eller c) mer specifikt budskapet om vad Gud kräver av människan.)

*Paulus talar om bevarat hopp genom uthållighet och genom "Skrifternas tröst". Vilken tröst ger oss Skrifterna denna dag? Läs sången Skrifternas tröst av K-G Sjölin!BÖNER

* Uppväck, o Herre, våra hjärtan till att bereda vägen för din enfödde Son, Jesus Kristus. Ge oss nåd att i stadig förbidan på hans återkomst i härlighet tjäna dej med villig håg och rent sinne. Genom denne din Son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dej och den helige Ande från evighet till evighet. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Far, som låtit din Son komma i världen för att upprätta ditt herravälde, vi tackar dej att du i honom utkorat oss till dina barn, och kallat oss att tjäna honom och hans rike på jorden. Vi ber dej: Ge oss nåd att vandra som rikets barn. Behåll oss i ditt ord och i en rätt tro, så att våra hjärtan inte tyngs ner av denna tidens omsorger. Hjälp oss att bedja och vaka, så att vi omsider, vid din Sons återkomst, med alla kristtrogna får del i den himmelska glädjen. Amen.

* Inför tacksägelsringningen: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)POSTLUDIUM
Dagens bibelbok: Andra Moseboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar