måndag 25 december 2017

Inför Juldagen 2017 - Jesus födelse

Du Herrens tjänare!

File:Gerard van Honthorst 001.jpg


INLEDNING

Julottan i gryningen uttrycker ljusets ankomst genom den nyfödde Jesus Kristus. Inkarnationens mysterium som aktualiserats redan vid jungfru Marie bebådelsedag nio månader tidigare blir nu mer synligt och påtagligt - och väcker tillbedjan eller motstånd. "Se, natten flyr för dagens fröjd".

Evangelisten Lukas gör anspråk på att skildra ett verkligt, inte mytologiskt skeende: "Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga." (Luk. 1:1-4)

Liturgisk färg vit, altarljus sex, altarblommor vita och röda (jfr Höga Visans ord "min vän är strålande vit och röd"). Vitt, ljusets fullhet, står för renhet, rättfärdighet, oskuld, helighet, seger, glädje och fest. Dagens symbol är en krubba med en kungakrona över.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 72:1-7

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 9:2-7

EPISTEL
Första Timotheosbrevet 3:16

EVANGELIUM
Lukas 2:1-20
KJV LB

Läs predikan av Martin Luther i Huspostillan (1532-34)!
Läs predikan av Anders Carl Rutström (1759) i hans Predikningar och satser!
Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ JULDAGEN

Världens Frälsare kom här (SvPs1986 nr 112)
Det är en ros utsprungen (SvPs1986 nr 113)
Stilla natt (SvPs1986 nr 114)
O Betlehem, du lilla stad (SvPs1986 nr 115)
Fröjdas, vart sinne (SvPs1986 nr 118)
Var hälsad, sköna morgonstund (SvPs1986 nr 119)
När juldagsmorgon glimmar (SvPs1986 nr 121)
Dagen är kommen (SvPs1986 nr 122)
Lyss till änglasångens ord (SvPs1986 nr 123)
Prisad högt av herdars skara (SvPs1986 nr 432)
Gläd dej, du värld (Stora Nätpsalmboken nr 240)
Han som ger hjärtat rymd (Stora Nätpsalmboken nr 241)
Från himlen kommer jag med bud (Stora Nätpsalmboken nr 242)
Gå, ropa ut från bergen (Stora Nätpsalmboken nr 244)
Herren av himlen är kommen till jorden (Stora Nätpsalmboken nr 247)
Förunderligt och märkligt (Stora Nätpsalmboken nr 251)
Över världen strålar ljuset (Stora Nätpsalmboken nr 258)
Guds Son är född (Sionstoner 2011)
Evigt innan himlens fäste (Missionspsalmboken)
Utpräglade kör- eller solosånger:
O helga natt (A. Adam, Stora Nätpsalmboken nr 252)
Lille Josef timmerman (Anders Öhrwall) 
Hodie, Christus natus est (Francis Poulenc)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Någon del av julevangeliet kan med fördel dramatiseras (kanske resan och ankomsten till Betlehem?). Låt bara inte predikan ersättas av sketchen, bara förstärkas och befästas i minnet.

* Anknyt till julklappsutdelandet och presentera "Gud outsägligt rika gåva", och allt gott den (han) för med sej för den som tar emot.

* Glöm dock inte "blood, sweat, toil and tears-perspektivet" (Churchill) som syns i både stallet och herdarna (mindre i julkrubbsversionen) och annandags- och fjärdedagstemana. "Din krubba och ditt kors står redan när varann", som Bellman skriver. Till välsignelse för hela världen, men också till utmaning och självprövning.

* Anknyt gärna till julberättelser och juldikter i litteraturen (ex.vis Gullbergs "Ett barn är fött i dag"), men låt inte julevangeliet drunkna i sedelärande historier och legender. Observera poängen i "Lukasprologen" (Lukasevangeliet 1:1-4)!

* Eftersom detta ibland är människors enda kyrkogångstillfälle under året, är det vettigt att ge en kortkurs i kristen tro, så att inkarnationens mysterium anknyts både till skapelsens mysterium, påskens mysterium, pingstens mysterium och den slutliga återkomstens mysterium. Någon längre predikan är förstås inte aktuell, men 5 minuter kan innehålla mycket.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Varför blev Gud människa? (Jämför S:t Anselms av Canterbury bok med just detta namn: "Cur Deus Homo", Varför blev Gud människa?").

* Vad betyder det att barnet som föds ska "bryta sönder bördors ok och skuldrors gissel"? Hur kan den saken uttryckas på vår tids språk?

* Vilket "herradöme" är det som barnet bär på sina axlar?

* Spelar det någon roll om detaljerna i julevangeliet är historiskt sanna, t.ex. de som rör kejsar Augustus, Quirinius, skattskrivningen o.s.v.? Jfr Mysteriet med den försvunna skattskrivningen av Anders Brogren.

* Hur hyllar vi Jesus idag, när vi inte kan gå till hans krubba i Betlehem? (Jfr Pappa Panovs stora dag av Leo Tolstoy och Jakobs brev 1:27).

* Hur uttrycker vi för vuxna människor idag vad barnaskapet hos Gud innebär?


BÖNER

* O Herre Gud, som låtit denna heliga natt upplysas av det sanna ljusets glans. Vi ber dej: ge oss nåd att såsom vi på jorden skådat dess uppgång, vi också må, med fullkomlig glädje i himmelen, betrakta dess eviga härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, vi tackar dej att du för vår salighets skull har sänt oss din Son, som är din härlighets återsken och ditt väsens rätta avbild. Vi ber dej: ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi renade från alla synder får vara med honom i himmelen. Genom samme din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Helige Fader, himmelens och jordens Herre, du som i förbarmande såg till oss arma syndare, och till vår frälsning sände din enfödde Son och lät honom bli människa. Vi ber dej: ge oss nåd att i ödmjuk tro begrunda frälsningens hemlighet, din outsägliga gåva, så att våra hjärtan må uppfyllas av jubel och styrkas med kraft, så att vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Lov och ära vare dej, o Gud, och frid över hela jorden. Genom Jesus Kristus, vår Saliggörare. Amen.

* Barmhärtige Gud, kärleksrike Fader. Vi tackar och prisar dej att du, oss till frälsning och salighet, har låtit din enfödde Son bli människa. Dej, Herre Jesus Kristus, vare evigt lov att du, som var rik, blev fattig för vår skull, för att vi genom din fattigdom skulle bli rika. Vi tackar dej att du, som är alla herrars Herre, har blivit vår broder, för att vi med dej och genom dej skulle bli Guds barn. Låt dej nu också födas i våra hjärtan, och ge oss det rätta barnasinnet. Du återsken av Faderns härlighet, förnya oss efter din heliga bild. Du store Fridsfurste, förläna oss din frid, och behåll oss i ditt rike, så att vi i din härlighet evigt må prisa och lova dej. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)


Dagens bibelbok: Femte Moseboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar