måndag 22 januari 2018

Inför Septuagesima 2018 - Nåd och tjänstDu Herrens tjänare!

File:Robert Young Vineyards.jpg


INLEDNING

Genom en av kyrkoårets många "nycker" börjar förfastan denna gång (precis som 2015!) redan före julseriens avslutning vid Kyndelsmässodagen. Fjärde söndagen efter Trettondedagen, om hur Jesus stillar stormen, "slås ut", vilket känns som ett oskick. Kyrkomötet borde bestämma att förfastan, påskens förfirningstid, aldrig får börja före Kyndelsmässodagen, julfirandets egentliga avslutning. Som det nu är måste julseriens gudstjänstagendor tillfälligt plockas undan för att tas fram nästa söndag igen. I värsta fall färgas altaret fastelila innan Jesus burits fram i templet och mött Hanna och Simeon.

Vid Septuagesima - som betyder "sjuttionde" och infaller under sjunde dekaden före påskdagen - börjar alltså nedräkningen mot påsken (Sexagesima utgår i år, precis som 2015, till förmån för Kyndelsmässodagen). Och att vid "skarven" mellan jul och påsk påminnas om "Guds oförskyllda nåd" (som temat löd före 1983 års evangeliebok) passar ju egentligen alldeles utmärkt, även om jag just i år alltså hellre velat ha "Jesus är vårt hopp" (före 1983 "Jesu makt att hjälpa i storm och fara", texten om hur Jesus stillar stormen lästes senast 2012 och nästa gång 2021!).

Septuagesimas officiella tema är nuförtiden inte "Guds oförskyllda nåd" utan "Nåd och tjänst", vilket också har sina goda skäl. Som Luther påpekade: "Tron allena rättfärdiggör, men den sanna tron är aldrig allena" - underförstått: bär frukt i goda gärningar. Och även tjänsten är nåd: "Det är en nåd att få vara med", som frikyrkomannen Paul Peter Waldenström (1838-1917) brukade säga.

Liturgisk färg blå eller violett enligt svensk förfastetradition (grön enligt allmänkyrklig tradition), altarljus två, altarblommor blå eller violetta.  Som kantor börjar jag dock inte med fasteseriens musik redan nu: Den s.k. "allmänna serien" är anbefalld denna dag, då julseriens mässmusik alltså får "stå över", så länge den märkliga kyrkoårsordningen (eller snarare oordningen) består.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 25:4-11 - om att Herren ska lära oss sina vägar, jfr SvPs1986 nr 656 "Visa mig, Herre, din väg"
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 9:23-24 - om var vi har vår stolthet
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
1 Korintierbrevet 1:1-3 - Paulus hälsning "nåd och frid" till församlingen i Korint
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 20:1-16 - om vingårdsmannen som lejde folk även i elfte timmen
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Anders Carl Rutströms predikan ur Predikningar och satser!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!  (Över GT-texten).

File:Nathan Söderblom gravhäll.jpg


PSALMER OCH SÅNGER PÅ SEPTUAGESIMA

Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28) 
Jesus är min vän den bäste (SvPs1986 nr 43)
O, giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44) 
Vi till ditt altarbord bär fram (SvPs1986 nr 73)
Våga vara den du i Kristus är (SvPs1986 nr 87)
Du skänker oss ett nådens år (SvPs1986 nr 91:3-5)
Kärlek av höjden (SvPs1986 nr 92)
Ditt verk är stort, men jag är svag (SvPs1986 nr 95)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Jesus är ute och söker (SvPs1986 nr 225)
Klippa, du som brast för mig (SvPs1986 nr 230)
Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs1986 nr 231)
Herre, din dag var också lik en vanlig arbetsdag (SvPs1986 nr 290)
Ljus som liv åt världen gav (SvPs1986 nr 331) 
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs1986 nr 337) 
Nämn mig Jesus, han är livet (SvPs1986 nr 356)
Visa mig, Herre, din väg (SvPs1986 nr 656)
Äran är din (Stora Nätpsalmboken nr 3)
Jag älskar dej, Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 12)
Evige Fader, dig sitt lov förklara (Stora Nätpsalmboken nr 54)
Vi måste gå när Guds Ande sagt "Gå!" (Stora Nätpsalmboken nr 129) 
Du, Herre, har kallat mej, glad vill jag gå (Stora Nätpsalmboken nr 218) 
Tack, käre Far, för än en natt (Stora Nätpsalmboken nr 386)
* Du människa och vandringsman (Stora Nätpsalmboken nr 509)
Nåden, nåden den är fri (Stora Nätpsalmboken nr 520)
* Gud har av sin barmhärtighet (Stora Nätpsalmboken nr 739)
* I Guds stora vingård (Sionstoner)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

*  Anknyt till förra söndagen och dess text om den romerske officeren ("jag är inte värd...men säg ett ord"), till Fjärde söndagen efter Trettondedagen och evangeliet om hur Jesus stillar stormen (som senast lästes i gudstjänsten 2012, vilket gör att det hinner gå 9 år innan den läses igen) samt till hela söndagen Sexagesima och dess reformationstema ("Guds ord") som i år utgår till förmån för Kyndelsmässodagen.

* Jfr sången "Om en orättvis Gud" i Psalmer i 2000-talet ("Gud måste vara orättvis - det är vårt enda hopp till sist"). Men också aposteln Johannes´ ord: "Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättvis/rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."

* Läs gärna fler verser ur inledningen till Första Korintierbrevet - 9 verser istället för 3 verkar bra!

* Evangelietexten är fantastisk, både vad gäller kallelsen - alltifrån första till elfte timmen - och lönen. Låt den i så stor utsträckning som möjligt tala för sej själv! Den är i allra högsta grad möjlig och tacksam att dramatisera!SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* "Behöver Gud duktigt folk? Eller är det bara människor med problem som kan vara kristna?" (Ur Guldbrandzén/Modéus/Edström: Gudstjänst I, Origo 1992, s. 369)

* "Lika lön för lika arbete" är ju en viktig princip i vårt land - men den följer inte Herren? Eller?

* Innebär allas lika människovärde att allas arbete också är lika mycket värt? (Jfr liknelsen om punden/talenterna).

* Visst kan människor som bli omvända sent i livet hinna uträtta minst lika mycket som "barndomskristna" (jfr just i år Peter Lorentz Sellergren!). Men inte är det poängen i dagens text?

* Hur upptäcker vi bäst behovet av nåd? Behövs det mer eller mindre förkunnelse av lagen och Guds domar i vår tid? Är det inte trots allt evangeliet som "smälter våra hjärtan"? Hur ska vi se på det här förhållandet?

* Diskutera det folkliga uttrycket "i elfte timmen". Liksom "bättre sent än aldrig". Jesus berättar om en som sökte arbetare ända fram till dagens slut. Betyder det att vissa inte blir kallade till Guds rike förrän på ålderns höst eller att kallelsen upprepas hela livet? Kan det bli för sent att svara på Guds kallelse?BÖNER

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som genom ditt heliga ord har kallat oss alla till arbetet i din vingård. Vi ber dej: Ge oss din helige Ande, så att vi arbetar troget i din tjänst, beflitar oss om ditt ord och din vilja och sätter hela vårt hopp endast till din nåd, som du har berett oss genom din son Jesus Kristus, för att vi ska få en evig salighet. Amen.

* [I samband med ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi när vi ska skiljas från detta förgängliga livet må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. POSTLUDIUM
Dagens bibelbok: Första Krönikeboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar