måndag 1 januari 2018

Inför Nyårsdagen (Åttondedag Jul) 2018 - I Jesu namn

Du Herrens tjänare!INLEDNING

Nyårsdagen, den åttonde dagen efter Jesus´ födelse, är juldagens s.k. oktav. Nyårsdagen är omskärelsens fest och Jesus-namnets fest. Den fixerades till just 1 januari samtidigt som Kristi födelses fest förlades till den 25 december (vilket dröjde några hundra år). Betoningen av just Jesus-namnet denna dag infördes på 1300-talet av fransiscanerna. Och i Sverige blev dagen det borgerliga årets nyårsdag först på 1500-talet. (Källa: Gudstjänst I, s. 206, Origo 1992).

Liturgisk färg vit, altarljus sex, altarblommor vita (och röda), musik från julserien. Symbol IHS (de tre första bokstäverna i grekiskans ord för Jesus och en förkortning av latinets Iesus Hominum Salvator - Jesus människornas Frälsare). Alternativ symbol IXTYS-fisken (den grekiska förkortningen för Jesus Kristus Guds Son Frälsaren).


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 121:1-8 - om varifrån vår hjälp kommer

GAMMALTESTAMENTLIG TEXT
4 Moseboken 6:22-27 - den aronitiska välsignelsen

EPISTELTEXT
Romarbrevet 10:9-13 - om hjärtats tro och munnens bekännelse

EVANGELIETEXT
Lukasevangeliet 2:21 - om åttonde dagens omskärelse och namnet JesusPSALMER OCH SÅNGER PÅ NYÅRSDAGEN


Halleluja, sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Se, Jesus är ett tröstrikt namn (SvPs1986 nr 42)
Sin enda grund har kyrkan (SvPs1986 nr 57)
Med Gud och hans vänskap (SvPs1986 nr 59)
Du sanna vinträd, Jesus kär (SvPs1986 nr 72)
Han kommer, till vår frälsning sänd (SvPs1986 nr 119:4) - slutpsalm, ståpsalm
Lyss till änglasångens ord (SvPs1986 nr 123)
Giv, o Jesus, fröjd och lycka (SvPs1986 nr 194)
O Gud, vår hjälp i gångna år (SvPs1986 nr 195)
Låt mig börja med dig (SvPs1986 nr 196)
Jag lyfter mina händer (SvPs1986 nr 238)
Vår Gud, till dej du skapat oss (SvPs1986 nr 337)
Krukmakarskivan svänger runt (SvPs1986 nr 343) - slutpsalm
* Namnet Jesus aldrig mister (SvPs1986/2003 nr 716)
Saligheten är nu här (Stora Nätpsalmboken nr 260)
Låt ditt ansikte oss lysa (Stora Nätpsalmboken nr 441)
Av goda makter trofast innesluten (Stora Nätpsalmboken nr 442)
Än ett år nu i sitt sköte (Stora Nätpsalmboken nr 443)
Jesus är densamme (Stora Nätpsalmboken nr 446)
Utpräglade kör-, solo- eller instrumentalstycken:
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Inom Missionskyrkan firar man denna dag ofta nattvard med erbjudande om personlig förbön under/efter nattvardsgången. Visst kan det vara gott att börja det nya året så även i andra samfund?

* Många kan vara trötta efter att ha varit uppe länge på nyårsafton. Kanske kan man lägga Nyårsdagens gudstjänst kl. 14 eller 18? Men dagen är Frälsarens namnsdag och juldagens "oktav" - och gudstjänsten bör alltså inte ställas in.

* Man kan dela ut eller sälja "Den vanliga almanackan" (Lingonalmanackan) till kyrkobesökarna denna dag. Den som talar om "Frälsarens Kristi födelse" och börjar januariuppslaget med bönen "Giv, o Jesu, fröjd och lycka!"

* Påven och Svenska ekumeniska nämnden har proklamerat Nyårsdagen som en bönedag för freden i världen ("Ära vare Gud i höjden och frid och fred på jorden"). Kan man göra något av detta i gudstjänsten? Vägar till fred? Vägar till frid? Vad innebär fred och frid / schalom? Vad har namnet Jesus med detta att göra?SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär det att be "i Jesu namn"? Vilken betydelse har namn idag jämfört med igår? Vilken särskild betydelse har Jesusnamnet?

* Hur ofta får vi "börja om" igen? Vad betyder "vingårdsmannens förbön"?

* Vad innebär Herrens välsignelse för oss idag? Jämför de gamla konjunktiven "Herren välsigne" med "Herren välsignar" i Bibel 2000 - blir det någon skillnad?

* Vilka nyårslöften vill vi avge som enskilda och som församling? Vilka förändringar behövs i vårt enskilda och vårt gemensamma liv?

* Nyårsdagen är "Kristi omskärelses fest", juldagens oktav, "den åttonde dagen". Idag vill många förbjuda omskärelse även av pojkar. Och som kristna är vi väl inte särskilt förtjusta i omskärelse ö.h.t. Men är det verkligen rimligt att förbjuda ett så relativt oskyldigt ingrepp, särskilt i ett land där det är fritt fram att helt avliva de små bara några månader innan omskärelse blir aktuellt. Kan judar och muslimer tro att vi "kristna" är riktig kloka när vi silar mygg och sväljer kameler på detta sätt?

File:Meister der Pollinger Tafeln 001.jpgBÖNER

Introitus I Jesu namn ska alla knän böja sej, deras som är i himmelen, deras som är på jorden och deras som är under jorden, och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

* O Herre Gud, du som är densamme från evighet till evighet, vi tackar dej att du givit oss din Son, Jesus Kristus, till Frälsare och salighetshövding. Vi ber att vi, som i denna världen inte har någon varaktig stad, i hans efterföljd må finna vägen till ditt himmelska rike. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* Herre, vår Gud, himmelske Fader, till dej kommer vi med lov och tacksägelse för att du inte tröttnar att förlåta oss syndare, utan dagligen möter oss med ny nåd. Vi prisar dej för att du skänkt oss din Son och att vi i hans heliga namn får närma oss dej i bönen, vissa om att du hör oss och ger oss vad vi behöver, så att ingenting ska fattas oss. Vi, som i vår Frälsares namn har börjat ett nytt år, ber om hjälp inte försumma din nåd utan tacksamt ta emot dina gåvor. Hjälp oss att vandra på dina vägar, i kärlek till varandra och i fast förtröstan på din nåd som förmår allt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Evige, allsmäktige Gud, stor i nåd, oföränderlig i trohet. Du förblir den du är, och dina år har ingen ände. Dej ger vi på denna årets första dag vårt tack och vårt lov för all barmhärtighet som du bevisat oss under den tid som gått. Vi har varit otacksamma, men ta inte din nåd ifrån oss. Skapa i oss ett nytt hjärta detta nya år. Lär oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet, och hjälp oss att i Jesu Kristi, din Sons, namn börja och fortsätta allt vårt verk. I din bok är våra dagar skrivna. När den sista av dem går in, ta då emot oss i ditt oförgängliga rike. Amen.

[Vid ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. 

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)
POSTLUDIUM

Dagens bibelbok: Rut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar