måndag 6 mars 2017

Inför Andra söndagen i fastan 2017 (Reminiscere) - Den kämpande tron

Du Herrens tjänare!
Passions- och påskpsalmer
Jeopardy om söndagar i påskfastetiden


INLEDNING

Andra söndagen i fastan fortsätter vi "dopundervisningen" om den andliga kampen i tillvaron. Som inte bara innebär en kamp mot djävulen och vår egen förvända natur (jämför förra söndagen!), utan ibland kan innebära en rejäl brottning med vår Herre (jfr Jakobs vid Jabbok).

Kvinnor framställs som föredömen i tro och kärlek i alla de tre årgångarnas evangelietexter. De kvinnliga lärjungarna Maria Magdalena, Johanna och Susanna (som enligt Lukas följde Jesus från stad till stad och från by till by!) förtjänar att lyftas fram mer än som vanligen skett. (Många kyrkkristna är klena bibelläsare  och känner inte ens till förvaltaren Kusas´ hustru - som var med och "sponsrade" lärjungarnas evangelisationsvandringar!).

Söndagens symboler är trons sköld (korsmärkt) och Andens svärd. Liturgisk färg violett, altarljus två, altarblommor violetta. Fasteseriens musik används, och såväl Gloria och Laudamus (lovsången) som den avslutande lovprisningen (Benedicamus) kan utgå under fastan. Men vi har evangelisk frihet här!


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 130 - ett rop "ur djupen" (De Profundis), jfr SvPs1986 nr 537!
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 61:1-3 - om glädjebudet till de förtryckta om ett nådens år från Herren
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EPISTEL
Hebréerbrevet 11:23-27 - om hur Mose höll ut för att han liksom såg den Osynlige, jfr v. 6 i "Härliga Lotta"
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EVANGELIUM
Markusevangeliet 14:3-9 - om kvinnan som häller hela flaskan med balsam över Jesus
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!



PSALMER OCH SÅNGER PÅ ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
O Guds kärlek, dina höjder (SvPs1986 nr 86)
Jesus, Guds Son, träd in i denna skara (SvPs1986 nr 93)
Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
O Gud, all sannings källa (SvPs1986 nr 209)
* Lär mig att bedja av hjärtat (SvPs1986 nr 214)
Jag skulle vilja våga tro (SvPs1986 nr 219)
Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs1986 nr 231)
* O, giv oss, Herre, av den tro (SvPs1986 nr 253)
* Löftena kunna ej svika (SvPs1986 nr 254)
Bed för mig, Herre kär (SvPs1986 nr 267)
När ingen ljusning alls jag finner (SvPs1986 nr 270)
Nu gläd dig, min ande, i Herran (SvPs1986 nr 272, särskilt vv. 9-11)
* Bar du min börda (SvPs1986 nr 282)
Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100)
Han gick in i din kamp på jorden (SvPs1986 nr 358)
Vi bär så många med oss (SvPs1986 nr 399)
Jag kom inte hit för att jag tror (SvPs1986 nr 532)
* Ur djupen ropar jag till dig (SvPs1986 nr 537)
* I dig, o Herre Jesus kär (SvPs1986 nr 543)
Vi ville dig se (SvPs1986 nr 600)
Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
Herre, du vandrar försoningens väg (SvPs1986/2003 nr 738)
* Som ett naket frö i handen (Pos1987/2003 nr 797)
Härskarors Herre, evig Gud (Stora Nätpsalmboken 98)
* Hur ska jag till målet hinna (Stora Nätpsalmboken 592)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken 748)






TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Evangelietexterna passar utmärkt att dramatisera. Prova! Åtminstone i söndagsskolan.

* Det är tre kvinnor som framställs som "troshjältar" i dagens texter. Och i andra årgångens evangelium ser man hur Luk. 8:1-3 om lärjungarna Johanna och Susanna (förutom Maria Magdalena - ja, hon var verkligen med!) äntligen har kommit in i evangelieboken. (Många känner inte till någon annan biblisk Susanna än den apokryfiska i badet). Låt detta betonas!

* När temat är "den kämpande tron" kan det kanske vara värdefullt att höra varandras erfarenheter av tro och liv. Ta tid till samtal! När har det varit (är?) som allra svårast att tro och vara kristen?

* Läs hela Klagovisorna i gudstjänsten! Eller Jobs repliker i Jobs bok! Eller några klagopsalmer ur Psaltaren!

* Läs Dan Anderssons dikt Jag vet ej om fullare fröjd står att få. Har han rätt? Går dikten att använda också om en "kamp med Gud", trots att det står att diktaren "var med sej själv allen"?

* Läs ur Oscar Wildes både frånstötande och gripande skrift De Profundis (titeln anknyter till dagens psaltarpsalm). Hur ter sej hans kamp och vittnesbörd "ur fängelsedjupen"?

* Lägg in en tipspromenad utomhus efter gudstjänsten, om vädret tillåter. Vårvintern kan vara härlig! (Gärna en del frågor som anknyter till det vi hört om i gudstjänsten!).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

Ulla Karlssons frågor inför fastan och påsken är tyvärr alltid aktuella, men särskilt i fastetid. Hur förfärligt det än är att en präst i Svenska kyrkan skrev som hon gjorde utan att mista rätten att förkunna som VDM, måste vi förstå att hennes frågor delas av många människor. Hur svarar vi själva på dem?

* Vad har vi för erfarenheter av att "brottas med Gud"? Handlar det om intellektuella tvivel av Ulla Karlssons typ, eller om besvikelser i det egna livet som fått oss att svikta i tilltron till vår Herre? Eller som kanske snarare fått oss att söka oss närmare honom, om än inte bara i undergivenhet utan också i anklagelser och "ofromma utbrott" (jfr Job eller Klagovisorna och klagopsalmerna i Psaltaren).

* När och hur blir en kämpande tro en segrande tro?

* På vilka sätt kan kvinnorna i dagens texter tjäna som förebilder för oss alla? (Och på vilka sätt inte?). Finns det verkliga eller inbillade problem med dagens texter ur feministisk synvinkel, och hur ska kyrkan i så fall tackla det - genom att nonchalera alt. dissa feminismen eller genom att erkänna en homiletisk utmaning?
På vilket sätt kan f.ö. inledningen av Lukas 8 vara en nagel i ögat både på "högkyrkliga" och "feministteologer"? (Jfr argumenten för varför Jesus bara kallade manliga apostlar).

* Tror vi i kyrkan på demoner och vad får det för konsekvenser att vi gör/inte gör det? Jfr Anna Sophia Bondes artikel i Kyrkans tidning 1/3: "Walkover till spökjägarna". Jfr också C S Lewis påstående att vi kan göra djävulen nöjd på två motsatta vis: antingen genom att förneka alt. ignorera hans existens, eller genom att ägna honom ett överdrivet och osunt intresse.


BÖNER

* O Gud, du som så väl ser att vi utan dej inte kan nå det goda. Bevara oss både kroppsligen och andligen, så att kroppen befrias från allt som är skadligt, och själen blir renad från onda tankar och önskningar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som för vår skull har utgivit din Son och låtit honom för vår frälsning lida anfäktelse, ångest och bitter vånda. Vi ber dej: hjälp oss att se endast på honom, som är trons hövding och fullkomnare, så att vi i all nöd tryggar oss till din barmhärtighet och finner tröst för våra samveten i ditt heliga ord. Lys och led oss genom mörker och ovisshet, och låt oss omsider, i härlighetens ljus, se hela den nåd som du har berett och den frälsning du har låtit oss vederfaras. I Jesu namn. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar