måndag 27 mars 2017

Inför Femte söndagen i fastan (Judica eller Passionssöndagen) 2017 - Försonaren

Sjung gärna dessa Passions- och påskpsalmer vid offentlig gudstjänst och enskild andakt.
Du Herrens tjänare!  

INLEDNING

Med Femte söndagen i fastan eller Passionssöndagen börjar den s.k. passionstiden, de sista veckorna av fastan då vi följer Jesus det sista stycket till Jerusalem och lidandet. Har han hittills under fastan visat sin styrka i kampen mot frestelse och ondska, så är det återstående stycket i huvudsak en avklädandets och svaghetens tid (om än genombruten av Palmsöndagens glädje och triumfartade åsneprocession). Fr.o.m. idag brukar altarskåpen stängas (där sådana finns) och Litanian sjungas som kyrkans förbön (ifall man inte använt den under hela fastetiden).

Temat är Försonaren, och denna betydelsefulla del av Jesus´ gärning tas upp ur många olika aspekter i dagens texter. Man bör inte som under "försoningsstriden" på 1800-talet, eller som så ofta än idag, låta en sanning slå ihjäl en annan, utan försöka hålla ihop alla de perspektiv bibeln ger oss på försoningens under.

Den liturgiska färgen är violett eller blå. Altarljusen två (små?). Lilafärgade blommor. Fasteseriens liturgiska musik (vilket i somliga församlingar innebär att både Gloria/Laudamus och Benedicamus utgår).
TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 103:8-14 - om Guds barmhärtighet och nåd (jfr Rosenii Dagbetraktelse för den 1 april!)
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Fjärde Moseboken 21:4-9 - om kopparormen i öknen
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EPISTEL
Första Johannesbrevet 1:8-2:2 - om det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 3:11-21 - om hur Människosonen måste "upphöjas" som ormen i öknen
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Och mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan över episteltexten i Predikobiblioteket!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ PASSIONSSÖNDAGEN

För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
* Jesus är min vän den bäste (SvPs1986 nr 43)
Jesus för världen (SvPs1986 nr 45) 
Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)    
* Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
* Den kärlek du till världen bar (SvPs1986 nr 137)
* När världens Frälsare jag ser (SvPs1986 nr 145)
* O salighet, o gåtfullhet (SvPs1986 nr 234)
* Bed för mig, Herre kär (SvPs1986 nr 267)
Gud, ditt folk är vandringsfolket (SvPs1986 nr 298)
Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100)  
* Det går ett tyst och tåligt lamm (SvPs1986 nr 439)
* O du som för vår frälsnings skull (SvPs1986 nr 453)
* Höga kors, du enda ädla (SvPs1986 nr 456)
I dig, o Herre Jesus kär (SvPs1986 nr 543)
Tänk på honom som var frestad (SvPs1986 nr 569, jfr Stora Nätpsalmboken nr 93)
Vi ville dig se (SvPs1986 nr 600)   
* Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
* Se Guds Lamm som borttager världens synd (SvPs1986 nr 673)
* Litanian (SvPs1986 nr 700:1)
* När mörker över djupet var (PoS1987 nr 389) 
Dej, o Jesus, vill vi prisa (Stora Nätpsalmboken nr 101)
Mitt A och O, Immanuel (Stora Nätpsalmboken nr 110)
* Du livets bröd, o Jesus Krist (Stora Nätpsalmboken nr 189) 
* Det är en som led döden istället för mej (Sionstoner)
* En blick på den korsfäste livet dej ger (Sionstoner)
* Jag tänker på min Herre som alltid gjorde gott (Sionstoner)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*  Läs och "marknadsför" Agne Nordlanders bok Korsets mysterium, där bibelns många perspektiv på försoningen verkligen får komma till sin rätt.

* Oavsett om det finns altarskåp att stänga eller ej: markera tydligt att passionstiden nu börjar och erbjud gärna några passionsandakter under kommande veckor.

* Tillverka en stor kopparorm (och många småormar) på söndagsskolan, och sätt upp den stora på en pinne med "fot"! Samtala om ormar - farliga och ofarliga - och om ondskan och JESUS!

* Eller tillverka påskkort, kanske måla för-tryckta motiv, och sälj vid kyrkkaffet till förmån för fasteinsamlingen! Sälj även passionsfrukter - och servera passionsfrukts-läsk!

* Lär er "Lilla bibeln" utantill idag - och kanske även "Såsom Moses upphöjde ormen i öknen..."

* Glöm inte att påminna om och inbjuda till den härliga Palmsöndagen som följer!SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär det för oss personligen att Jesus är Försonaren?

* Vad innebär det för oss och världsmissionen att "han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens"?

* Hur ser vi på berättelsen om kopparormen? Kan Gud verkligen "sända" giftormar eller annan skada? (Jfr ormen i paradiset - i vilken mening var den "sänd" av Gud?). Vilken är likheten mellan kopparormen och Jesus? Vilka är skillnaderna?


BÖNER


*  Herre Gud, himmelske Fader. Din älskade Son, vår Frälsare Kristus Jesus säger: "Den som bevarar mitt ord, han skall icke se döden till evig tid." Vi ber dej som låtit oss komma till ditt heliga ords kunskap: Sänd din helige Ande i våra hjärtan, så att vi som fått höra ditt ord också anammar det av hjärtat och förlitar oss på det i liv och död. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

[I samband med tacksägelseringningen]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar