måndag 21 augusti 2017

Inför Elfte söndagen efter Trefaldighet (Tolfte söndagen efter Pingst) 2017 - Tro och liv

INLEDNING

Liksom söndagen för tre veckor sedan (då temat var "Andlig klarsyn" eller före 1983 "Sanning och sken") är denna söndag mycket rannsakande. Den hade före 1983 rubriken "Sann och falsk rättfärdighet", och man får nog säga att det var lite mer sting i de gamla rubrikerna. Men även det mer allmänt klingande temat "Tro och liv" fångar poängen i dagens bibeltexter: att tro och liv hör ihop.

"Tro utan gärningar är som ett träd utan frukt, och gärningar utan tro är som ett träd utan rot", sa ju ärkebiskop Johan Olof Wallin (1779-1839). "Allt som inte sker av tro är synd" och "Tro utan gärningar är död" är tänkvärda Skrift-ord i det här sammanhanget.

Söndagen är en vanlig enkel söndag i trefaldighetstiden (två altarljus o.s.v.), men dess betydelse inför evigheten kan vara stor. Jag minns än i dag en hjärtevarm och hjärtevärmande predikan som gamle prästen Olle Thurfjell höll sommaren 2006 på Vevlingestrand i Bollnäs (över första årgångens predikotext om farisen och tullindrivaren). Om någonsin gäller det den här dagen att "rätt dela lag och evangelium", så att vår s.k. gammel-Adam, både i orättfärdighetens och egenrättfärdighetens skepnad, får en rejäl släng av sleven. Men också så att nådens ljus får flöda över våra liv. Kristus är uppstånden! Därför får vi också resa oss upp - befriade till kärlek och tjänst!TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 143:6-10 - om att sträcka sina händer mot Gud och öppna sej som törstig jord

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 1:10-17 - om att Gud avskyr våra högtider när vi inte strävar efter rätt och rättfärdighet

EPISTEL
Jakobsbrevet 1:22-25 - spegelliknelsen och om att bli ordets görare, inte bara dess hörare

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 23:1-12 - om de skriftlärda och fariséerna på Moses stol. (Man kan också lämpligen fortsätta med veropen i verserna 13-36 - det blir en hel botspredikan även för oss kristna. En pendang till saligprisningarna i bergspredikan).
B2000

Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och Himmelskt söndagsgodis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!SÅNGER OCH PSALMER PÅ TOLFTE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
Vår store Gud gör stora under (SvPs1986 nr 101)
När världens Frälsare jag ser (SvPs1986 nr 145)
Just som jag är (SvPs1986 nr 222)
Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs1986 nr 231) 
Nämn mig Jesus, han är livet (SvPs1986 nr 356)
O du som för vår frälsnings skull (SvPs1986 nr 453) 
Ur djupen ropar jag till dig (SvPs1986 nr 537)
Till dig ur hjärtegrunden (SvPs1986 nr 538)
O Jesus, rik av nåd (SvPs1986 nr 545)
O Jesus Krist, i dig förvisst (SvPs1986 nr 552)
Den rätt på dig, o Jesu, tror (SvPs1986 nr 556)
Du som med Guds fred mej hälsar (Stora Nätpsalmboken nr 97)
Ditt namn, o Jesus, upphöjt är (Stora Nätpsalmboken nr 100) 
Herre, jag har hört din stämma (Stora Nätpsalmboken nr 282)
Gud bevisar sin kärlek till oss (Stora Nätpsalmboken nr 290)
Du som är morgonrodnadens klarhet (Stora Nätpsalmboken nr 378) 
* Ge akt på ditt hjärta, du människobarn (Stora Nätpsalmboken nr 696)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Läs gärna hela Matteus 23 om ni vågar! Låt bara inte veropen drabba endast fariséer av judisk härstamning utan också dem som bär det kristna namnet.

* Hur hänger tro och liv ihop? Och vad är sambandet med rättfärdiggörelsen, som vi evangeliska ju hävdar sker endast genom tro (t.o.m. utan gärningar?).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär den reformatoriska sentensen "Tron allena rättfärdiggör - men den rättfärdiggörande tron är aldrig allena"?

* Finns det publikaner som slår sej för sitt bröst i modern bemärkelse och tackar Gud för att de inte är "som denne farisé"?


BÖNER

* O allsmäktige, evige Gud, vars mildhet vida övergår vår förtjänst och begäran: utgjut din barmhärtighet över oss, så att du förlåter vad vi brutit och ger oss också det vi inte vågat be om. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som står emot de högmodiga men ger de ödmjuka nåd. Vi ber dej: Bevara oss från att förtrösta på vår egen rättfärdighet. Verka i oss, med ditt ord, en sann ånger och botfärdighet, så att din nåd, som förkrossar oss, också må ge oss kraft till ett nytt liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar