måndag 7 augusti 2017

Inför Nionde söndagen efter Trefaldighet (Tionde söndagen efter Pingst) 2017 - Goda förvaltare

Du Herrens tjänare!INLEDNING

Nedanför Förklaringsberget och bortanför söndagsmässan väntar, om vi har andlig klarsyn (se förra söndagen!) våra uppgifter som samhällsmedborgare. Även om helgfirandet och gudstjänsten faktiskt också kan vara en del av det ansvaret! Jfr temat för söndagen före 1983: "Trohet och klokhet i Kristi tjänst."

Redan i bibelns första bok beskrivs hur människan får ett uppdrag att "bruka och bevara" (inte förbruka och förstöra) den också efter syndafallet på så många sätt fantastiska skapelsen. Förvaltarskapstanken är central genom hela bibeln, inte minst genom att vi människor sägs ska ställas till svars en dag, avkrävas ansvar för hur vi förvaltat våra talanger och övriga resurser.

Till det goda förvaltarskapet hör också kyrkans särskilda ansvar som "förvaltare av Guds nåd i dess många former" (1 Petr. 4:9), ff.a. ansvaret att sprida evangelium.

Den liturgiska färgen idag är grön, altarljusen två och altarblommorna i blandade färger. Den liturgiska musiken hämtas ur trefaldighetsserien (den s.k. "allmänna serien").

Som symbol för dagen och det goda förvaltarskapet har ofta S:t Laurentius (Lars) och hans halster använts (se bilden nedan). Diakonen Lars är ju känd för att ha delat ut alla kyrkans pengar till de fattiga - när kejsaren likt Gustav Vasa ville dra in medlen till staten - och till straff för det ha stekts på halster. Hans döds- och minnesdag infaller den 10 augusti, alltså i allmänhet ganska nära Förvaltarskapssöndagen.TEXTER


PSALTARPSALM
Psaltaren 8 - om människan som nästan ett gudaväsen (och enligt NT om Kristus som Gud och människa)
LB KJV KXII

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Amos 8:4-7 - domsord mot dem som trampar på de fattiga och utrotar de svaga
KB1917  SFB  B2000
LB  KJV  KXII

EPISTEL
Andra Timotheosbrevet 4:1-7 - om att träda upp i tid och otid
KB1917  SFB  B2000
LB  KJV  KXII

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 16:1-13 - om den orättrådige förvaltaren
KB1917  SFB  B2000
LB  KJV  KXII

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Läs Anders Carl Rutströms predikan i Predikningar och satser!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ TIONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Måne och sol (SvPs 1986 nr 21)
O Guds kärlek, dina höjder (SvPs 1986 nr 86)
Våga vara den du i Kristus är (SvPs 1986 nr 87)
Du som av kärlek varm (SvPs 1986 nr 94)
Pris vare Gud, som låter (SvPs 1986 nr 177)
Var dag är en sällsam gåva (SvPs 1986 nr 180)
* Vi kristna bör tro och besinna (SvPs 1986 nr 243, jfr Stora Nätpsalmboken nr 607)
Pris vare Gud! Allena han (SvPs 1986 nr 257:1-3)
Guds värld är en skimrande gåva (SvPs 1986 nr 287)
Gud har skapat allting (SvPs 1986 nr 344)
Gud gav i skaparorden (SvPs 1986 nr 580)
Förundrade, med bävan (Stora Nätpsalmboken nr 213)
Långt lyser arvet som släktena samlat (Stora Nätpsalmboken nr 775)
Jag har en underbar tjänst hos Gud (Stora Nätpsalmboken nr 780)
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Många roliga samhällsanknytningar kan göras idag i samarbete med företagare, bankmänniskor et c i och utanför församlingen. Bästa investeringarna? Hur ser ett gott förvaltarskap ut i den aktuella ekonomiska krisen?

* Det är roligt och åskådligt med tunnor och fat, och dagens evangelium är lätt att dramatisera. (Att förklara poängen är däremot en utmaning, vare sej det gäller barn eller vuxna - texten anses ju allmänt vara kyrkoårets svåraste att utlägga).

* Man kan komma överens om en konkret "förvaltarskapsuppgift" att göra tillsammans i församlingen en kväll - renovera ett rum, baka fikabröd, nattvandra på gatorna. Söndagsskolan kan efter bön och bibelsamtal om förvaltarskap gärna ägna sej åt en stunds materialvård och göra extra fint i söndagsskolrummet (i kombination med skön fruktstund!).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur gör vi bästa bruket av "den orättrådige Mammon"? Kärleken till pengar är ju enligt aposteln en rot till allt ont, men Jesus verkar inte dissa pengarna i sej.

* Hur kan "en orättrådig" samtidigt "handla klokt"? Vad är tokigt och vad är lärorikt i den orättrådige förvaltarens handlingssätt? (Det kan faktiskt vara samma sak).


BÖNER

* Herre, vår Gud, himmelske Fader, du som visat oss förtroendet att vara dina medarbetare och att bära ansvar för ditt rike i världen. Vi beder dej: Ge oss mod att vänta stora ting av dej och att våga stora ting för dej, så att vi inte av feghet eller svaghet sviker den kallelse där du av nåd vill bruka oss. Stärk oss att modigt och med heligt allvar kämpa trons strider - så att vi omsider får prisa dej som givit oss segern. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I samband med tacksägelseringningen:

Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar