måndag 14 augusti 2017

Inför Tionde söndagen efter Trefaldighet (Elfte söndagen efter Pingst) 2017 - Nådens gåvor

Du Herrens tjänare!

'Cabernet Sauvignon'


INLEDNING

Tidigare (fram till 2003) hade denna sommarsöndag det allvarliga temat "Förspillda tillfällen". "Dagens tema pekar också på den mest svåråtkomliga formen av synd - underlåtelsen, där vi inte aktivt gör något ont utan undviker att göra det goda." (Guldbrandzén m.fl.: Gudstjänst III, Origo 1993, s. 264). Det är knappast svårt att koppla söndagen - eller andra söndagar - till detta rannsakande tema nu heller; hur förvaltar vi nådens gåvor och de tillfällen vi har att använda dem?

Det mer positivt formulerade temat "Nådens gåvor" som denna söndag har fr.o.m. 2003 passar också detta väl in i pingst- och trefaldighetstiden med dess betoning på trosliv och helgelse. Vi uppmanas och uppmuntras  "vid Guds barmhärtighet" till att leva som kristna. Det heter nådens gåvor, och det bör betonas. Huruvida "nådens gåvor" är alldeles detsamma som de s.k. "nådegåvorna" kan diskuteras och beröras i predikan.

Den liturgiska färgen är grön, altarljusen två och altarblommorna (gärna ängsblommor) i blandade färger. En alldeles "vanlig" söndag, alltså. Men ändå med ett unikt tilltal, ett unikt erbjudande.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 28:6-9
- jfr Lova vill jag Herran, Herran (SvPs1986 nr 8) som direkt bygger på dessa verser.

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Josua 24:16-18 - om folkets löfte att tjäna Herren som skyddat det under vandringen

EPISTEL
Första Korintierbrevet 12:4-11 - om att nådegåvorna är olika men Anden densamme

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 9:46-48 - om att den som tar emot ett barn i Jesu namn tar emot Jesus själv

Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Och mera godis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ ELFTE SÖNDAGEN EFTER PINGST
(se även, med tanke på evangelietexten, Nätpsalmboken för barn)

Lova vill jag Herran, Herran (SvPs1986 nr 8), jfr versionen i Den fria psalmboken
Så älskade Gud världen all (SvPs1986 nr 28) - 1 årg.
Kom, Skaparande, Herre god (SvPs1986 nr 50), jfr Kom, helge Ande, Herre god (Stora Nätpsalmboken nr 136)
Herre, se, vi väntar alla (SvPs1986 nr 52)
Hjärtan, enigt sammanslutna (SvPs1986 nr 58)
En Fader oss förenar (SvPs1986 nr 60)
Lågorna är många (SvPs1986 nr 61)
Du sanna vinträd, Jesus kär (SvPs1986 nr 72)
Helige Ande, låt nu ske (SvPs1986 nr 161)
* Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig  (SvPs1986 nr 276)
Genom allt Guds folk (Stora Nätpsalmboken nr 148)
Inte längre gäster (Stora Nätpsalmboken nr 150)
Bliv i Jesus, vill du bära frukt (Stora Nätpsalmboken nr 759)
Älska helt och fullt varandra (Stora Nätpsalmboken nr 771) 
* Jesus älskar alla barnen (Stora Nätpsalmboken nr 814)
* Man knuffas och bråkar och mallar sej (Fria psalmboken)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Anknyt till föregående söndags och nästkommande söndags tema! Hur "förvaltar" vi nådens gåvor? Vad innebär nådens gåvor för "tro och liv"?

* Anknyt till (och framför!) Ingemar Olssons låt När vi är tillsammans! Hur förhåller sej gåvan att spela gitarr till gåvan att tala i tungor?

* Kanske predikan i huvudsak bör utgå från episteltexten denna söndag? Men utan att evangelietexten glöms bort - eftersom barnet som gåva och barnet som förebild är grundläggande för att inte nådens gåvor ska bli något vi försöker "glänsa med".


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Kan barn ha nådegåvor? (Vilka / vilka inte?). Kan barnen själva kallas "nådens gåvor till församlingen"? I vilket avseende? (Inte?).

* Hur talar vi om barn så att både barn och vuxna känner sej till-talade?

* Vad betyder Jesus-orden om att den som tar emot ett barn i hans namn tar emot honom själv när det gäller vår syn på barn med handikapp, t.ex. de med Downs syndrom, och synen på dödens professorer som t.ex. Richard Dawkins och Torbjörn Tännsjö? Hur många föräldrar i Maria Joakimsdotters pinsamma situation föder förresten sina barn nuförtiden och hur många fäder tar emot dem? Jfr överläkaren Katarina Strand Brodds aktuella vittnesbörd.

* Vad har evangelietexten med episteltexten att göra? Kan det vara så att talet om nådegåvor gärna leder till jämförelser och tävlingar om vem som är störst? (Vilket samfund, vilken person...)


BÖNER

* O Gud, du som allra mest bevisar din allmakt genom att du skonar oss och förlåter vad vi har brutit. Bevisa oss nu rikligen din barmhärtighet, så att vi som står efter det du har utlovat blir delaktiga av det himmelska goda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O allsmäktige, evige Gud, du som genom din Son, vår Frälsare, har öppnat nådens dörr för oss och berett oss tillträde till dej. Vi ber dej: Förlåt i nåd vad vi hittills har försummat och uppväck våra hjärtan genom din helige Ande, så att vi inte härefter föraktar din nåd och nådens gåvor, utan besinnar att nådens tid är kort och dyrbar. Hjälp oss bryta upp ur säkerheten och likgiltigheten för att fly till din barmhärtighet och bli frälsta och evigt saliga. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I samband med tacksägelseringningen:

Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar